wz

??ай на ?ози ?ай?, по?е?е?е нов/ Konec tohoto webu, navštivte nový

Written on 2 Červen 2009 by


Ск?пи п?и??ели,

?ози ?ай? не ?або?и, как?о ???бва за?ади ?ова в?и?ко п?е?в??ли? в нови? ?ай? http://jaroslavfogl.salezianibg.com

 

Milí p?átelé,

tento web nepracuje dob?e, proto jsem se p?emístil na: http://jaroslavfogl.salezianibg.com

 


Sphere: Related Content


?о??но д??овно ?п?ажнение за младежи на ?ема: “?а мене живо? е Х?и??о?” - ?в. ?авел

Written on 13 Duben 2009 by


?ко ?е ин?е?е??ва? бе?еди?е о? по??но?о д??овно ?п?ажнение за младежи, кое?о ?е ????ои о? 3 до 5 ап?ил в г?. ?азанл?к, може? да го ?вали? ??к.


??о?ава? ?и ?е г?е?ове?е. - 2 недел? на ?елики? ?о??

Written on 14 Březen 2009 by


Рим 1,10-2,3; ?к 2,1-12

   ?ога?о ?ог ???во?и небе?о и зем??а, в?и?ко нап?ави за?ади ?овека. ??ка?е ?овек?? да ?е в?з?и?ава о? к?а?о?а?а, да ?е ?адва на в?и?ко и да б?де ?а??лив. ?ога?о ?овек?? ??г?е?ил, пак ?е бо?и за негово?о ?а??ие и м? п?а?а ?вое?о Слово. Слово?о, кое?о може да лек?ва, кое?о може да за?адва, кое?о може да нап?ави ?овека ?а??лив. ?ог е нап?авил ??бав ?в?? и ??ез п?о?о?и?е и ??ез ?во? Син ни ?подел? ?вое?о Слово. ?? ?вангелие?о ?азб?а?ме, колко на?од и?ка?а да го ????. Толкова б??а на??пкани в к??а?а, ?е ?аз?лабени?, кой?о има?е н?жда о? ??е?а?а ? ?о?пода, не може?е да влезе п?и него. ?а?ади на? ?ог ???во?ил небе?о и зем??а - ? на? ?подел? ?вое?о Слово, за?о?о и?ка да б?дем ?а??ливи, ?адо??ни, благода?ни и да м? ?е в?з?и?аваме. Само ?ова може да ни помогне, за да ??здадем и??ин?ка?а в??а. ?о в??а?а ни не може да ???е??в?ва без да оби?аме ?во? ?о?под и без да ?е над?ваме в ?его.
   ?о в?еме на ?в. ?авел ???о ка?о дне? имало ??и??и?ни, кои?о били пок????ени, виждали к?а?о?а?а, ко??о за ??? ???во?ил ?ог, ??ли ?ожие?о Слово и в?п?еки в?и?ко живеели в бл?д??во. Сменили и??ина?а за неп?авда, е??е??вено за нее??е??вено. Това може да ?е пол??и и ? на?. ? ние ?ме в опа?но??, да виждаме к?а?о?а?а на ?во?ени??а, да ??ем ?ожие?о Слово и да п?од?лжаваме да п?авим неп?или?но?о. ??каме да ??анем ?ве??и, но не ??п?ваме да ?е бо?им ? най-о?новно?о зло, най-о?новни?е г?е?ове. ??де е п?облем??? ??облем?? е в ?ова, ?е не и?каме да п?оменим ?вое?о положение, за?о?о на на?а?а по??елка ни е доб?е. ?а?и?е па?ализи ни п?е?а?, но п?ие?ме ги, за?о?о ?аздвижване?о и о?вобождаване?о о? по??елка?а боли. ??маме к??аж и ?или да по?и??им ?ана?а ? гной, да о??в??лим по??елка?а. ?о ако н?маме к??аж или ?ила, за?о не помолим д??г да ни помогне. Че??о ?е г?ижим за ??ло?о ?и и ако има не?о веднага о?иваме п?и лека?, но ??дко ?е г?ижим за д??а?а ?и и ??дко о?иваме п?и ?ве?еника, ако има не?о.
   ?не?но?о ?вангелие ни показва на?ин как можем да по???пваме, ако г?е??? ни па?ализи?а. Т??бва да ?е ??е?нем ли?но ? ???? Х?и??о?, за да ни о?и??и о? г?е?ове?е и п?ема?не по??елка?а на на?е?о ?об??во. ?ко не можем ?ами, ???бва да ????им н?кой, кой?о може да ни доведе п?и ?его. ?ко п?е?а? д??ги?е ?о?а в мо??а ли?на ??е?а ? ?его, ???бва да нап?авим в?и?ко в?зможно, за да ?е ????ои ??е?а?а, подобно как?о в ?вангелие?о п?оби?а пок?ива, за да ?п??на? ?аз?лабени? п?ед ?ами? ????. ?ко ???? Х?и??о? п?ема?не на?и?е па?ализи, има н?жда да помогнем на ?ези, кои?о има? н?жда да ?е ??е?на? ? ?его, за да б?да? о?и??ени, излек?вани и ?е и да ги доко?не ?егова?а л?бов. ?мин.Sphere: Related Content


?окай?е ?е и пов??вай?е в ?вангелие - 1. по??на недел? (B)

Written on 7 Březen 2009 by


?и?ие 9,8-15; 1?е??? 3,18-22; ?к 1,12-15

??п?еки ?е ?овек?? не е за?л?жил да б?де помилван о? ?о?пода, по?ади ?вои?е г?е?ове и п?е???плени?, кои?о в???ил, ?ог о?ново ?е ?мили над него, ?па??ва ?ой и ?емей??во?о м?. ?о?оп?? не бе?е ?ожие?о наказание, а по-?о?но неизбежно не?о. ?ог за?ади ?ове?ко?о зло, кое?о ??игнало г?ани?а?а на поно?имо???а, е бил нака?ан да п?а?и по?оп?? и по ?ак?в на?ин да п?ема?не зло?о, за да запази в доб?о?о поне н?кой о? ?ове?ки? ?од. ?ко не би нап?авил ?ака, ?о?а?а би ?е ?ни?ожили ?ами. ?о ?ова ниво не можело да ?е ??игне. ?ог п?а?ил по?оп, п?ема?нал е зло, но ????ил на?ин, как да запази ?ове?ки? ?од. Скл??ва ? ?ой и негово?о ?емей??во заве?, дв????анен догово? межд? ?его и ?о?а?а, ?е никога по-ве?е н?ма да пог?би живи ???е??ва на зем??а. ?ог о? ?во??а ???ана нап?ави п??ва?а к?а?ка, знак на л?бов?а к?м ?овека, но ?овек?? п?од?лжава да г?е?и, а ?о г??бо. ?а?ан?ва ?во? ?ог, в?п?еки Той м? ми?ли доб?о. Че??о го п?енеб?егва, в?п?еки ?е Той ?е же??ва. ?е??ва ?е на к????а, но на?и?е ????а пак о??ава? за?во?ени и ?ладни. ?ба?е Той не може да нап?ави ни?о пове?е. Той же??ва ?ова най-?енно?о – Сво? Син ???? Х?и??о?. ?олко би п?е?ен?вал в?еки един о? на?, ако би ???бвало да же??ва ?вое?о де?е за?ади д??г ?овек.! ?аже не би?ме го о??авили да ?и д??ги?е п?ав?? ? него, какво?о и?ка?, да м? ?е п?и?мива?, да го би??, да го изм??ва? и на к?а? да го ?бива?. ? ?ози момен? в?еки един о? на? ?ме го?ови да го за?и?им, да нап?авим в?и?ко в?зможно, за да ?е избегне зло?о нап?авено в???? него. ?аже много би?ме п?е?ен?вали и в ?л??а?, ?е ? ?ази же??ва на де?е?о ?и ?е ?па?им 10 ?овека. ?ог не п?е?ен?ва, а п?а?а. ??а?а ?во? Син, да ?е в???? ?его о?м???и в??ко зло. „Х?и??о? един п?? по???ада за г?е?ове?е – ??аведни?? за неп?аведни?е – за да ни п?иведе п?и ?ога, бидейки ?м???вен по пл??, но оживо?во?ен по ???.“ (1 ?е??? 3,18) ?а?ади ?его г?е?ове?е ни мога? да б?да? п?ема?на?и, не ве?е в?в вода?а на по?оп, а в?в вода?а на к???ение?о, кое?о в?и?ки?е пол??и?ме. ?а?е?о о?новно зло бе?е п?е?и??ено п?и к???ение?о, но знаем, ?е пак ?ме ?лаби. ?ак г?е?им и имаме н?жда о? п?о?ка?а и о? ?азка?ние?о. Т??бва да о??анем н?колко в?еме в п???ин??а ???о ка?о ???? Х?и??о?, да ?е молим, да по??им, да ?л??аме ?ожие?о Слово и п?иемаме ?егово?о Т?ло и ???в. Само по ?ак?в на?ин можем да ?азбе?ем колко е гол?мо зло, кое?о в???им. Така можем да познаем зло?о ни по ???е??во и да наме?им к??аж и ?ми?ено?? да го ? ?ожи? помо? п?ема?нем, да го изко?еним. ?ог ни даде на?ин. Ч?ез ????а Х?и??а, кой?о ???еди ?в. Тайн??ва, ние можем да п?и???пим к?м ?ога ??е?. ? ?ве?о?о Тайн??во ?ока?ние можем да м? кажем ?вои?е г?е?ове и п?овинени?, кои?о ?е ?е п?ема?на?. Т??бва да ?и нап?авим ?ме?ка?а, кога за по?ледно п?ие?ме Тайн??во ?ока?ние, ?ова ?айн??во на п?е?и??ване, кое?о п?е?и??ва на?и?е п?ег?е?ени? ?лед ????ение?о ни. ?ога за по?ледно ?е ??е?на?ме ? ?ога ли?е в ли?е и погледна?ме положение?о на на?а?а д??а. ?а не ни ??поко?ва ?амо как ?и ??оим п?ед ?ебе ?и и п?ед д??ги?е, а да ?азбе?ем, как ?и ??оим п?ед ?ога. ?он?кога можем да ?и ми?лим, ?е не в???им много г?е?ове и ?ме ?иг??ни, ?е изоб?о не в???им ?ежки г?е?ове. ?о в???но?? никога не знаем, какви по?лед??ви? но??? на?и?е „д?еболии“. ?а какво в?и?ко ?е о?гова??ме п?ед ?ога, какво в?и?ко пог?било на?е?о поведение. ?иждаме, ?е има н?жда да о?идем в п???ин??а, да б?дем заедно ? ?ог, да ?е молим, да по??им, да ?л??аме ?ожие?о Слово и п?иемаме ?егово?о Т?ло и ???в. С??о виждаме, ?е не ???бва да ?е го?деем, колко ?ме доб?и и безг?е?ни, а виждаме, ?е има н?жда да ??анем ?ми?ени. ?а?о?о ?о?а?а „б??а непоко?ни, кога?о ?ожие?о д?лго???пение ги ?ака?е в дни?е на ?ой, дока?о ?е п?аве?е ков?ег??“ (1 ?е??? 3,20) ?наем много доб?е какво ?е ?л??ило ? ??? – живо?и?е им б??а ?ни?ожени в?в води?е на по?оп, за?о?о не ?е пока??а. Това може да ?е ?л??и ???о и ? на?, ако на в?еме не ?е покайваме и не пов??ваме в ?вангелие?о (?к 1,12-15). С д??ги д?ми, ако не ??жалим ?вои?е г?е?ове, ?вое?о зло и ?ми?ено не помолим ?а?и? небе?ен ??е? за п?о?ка?а и ако не пов??ваме в л?бов?а на ???? Х?и??о?, кой?о ни ?па?и ??ез же??ва?а ?и на к????а и ??ез Свое?о в?зк?е?ение ни даде в?зможно?? да б?де п?оменена и на?а?а ?м???на пл??, за да ??ане подобна на ?его и да б?де о?и??ена о? в?и?ки м???о?ии. ?а?о?о ?амо ??ез ?его можем да б?дем п?ие?и в ?ебе?но?о Ца???во. Там ?е б?дем п?ие?и ?амо в ?л??а?, ?е ни п?оменила ?егова?а ??бов и наи??ина о??ана не?о доб?о о? на?и? живо?. ???? Х?и??о? ???пеливо ?ака да м? о?во?им ?вое?о ????е, да ?е покайваме и да пов??ваме в ?егово?о ?вангелие, в негова?а ?адо??на ве??. ?а не го о??авим да ?ака изли?но, за?о?о не за?л?жава. ?мин.


Sphere: Related Content


??ема?ни ли?еме?ие?о - недел? Си?оп???на (01.03.2009 г.)

Written on 27 Únor 2009 by


?? п??ви?е момен?и, кога?о п??ви?? ?овек изв???и г???, и?ка да ?к?ие ?ова зло, кое?о е в него и кое?о е изв???ил. Това го ?е?ем на п??ви?е ???ани?и в ?ибли??а. ??е???, кой?о навлезе в ?ове?ка?а д??а, ??анал ?олкова ?илен, ?е ?ак до дне? ???бва да ?е бо?им ? по?лед??ви??а. ?? ?огава ?овек?? не е мог?л да избегне зло?о, даже зло?о повли?ло за в?зпи?ание?о на б?де?и?е гене?а?ии.

 ?ека погледнем, какво нап?ави ?овек?? изв???ил зло? Ск?ива ?е п?ед ?о?пода. ??ка да избегне ?егови? поглед, за да не ?азбе?е ?ог какво ??анало. ? ?ова в???но?? п?авим до дне?. ?он?кога ?е ???дим много, д??ги? до на? да не ?азбе?е на?а?а ???но?? и на?и?е ?лабо??и. ??ик?иваме не?а?а, за да изглежда в?и?ко ??баво, д??ги?е да ни ?вал??, да ни о?ен?ва?. ?он?кога ?ме ка?о млад адвока?, кой?о обо??два о?и?а ?и. ?а да в?и?ко изглежда ??баво и л?к?озно, ?е к?п?ва ?к?п ?еле?он. ?е ?в??зани?? ? ?ен??ала?а ?еле?он ?еде?е на ма?а?а. ? ?ози миг влиза в ?акалн??а п??ви? клиен?. „???ви?? клиен?!“ каза ?и ?ой. ?лади?? адвока? запо?на да ?е п?ави на ин?е?е?ен. ???ава клиен?а ?и да ?ака в ?акалн??а и вдига ?л??алка?а, за да ими?и?а важен ?азгово?: „Ск?пи го?подин ди?ек?о?, ?амо ?и г?бим в?еме?о… ?ко пак и?ка?е, доб?е, но ??л?га?а н?ма да ????ва по-малко о? 1000 лева. Х?баво, ?азб?а?ме ?е.. ?о??ване.“ ?оложи ?л??алка?а. ?овика клиен?а, кой?о ???ден влиза в о?и?а. „?акво желае?е?“ попи?а млади? адвока?. „?з… ?з ??м ?е?ник на ?Т? и идвам да ви ?в??жа ?еле?она ? ?ен??ала?а. „

?наем, ?е подобно не?о ?е ?л??ва и в на?и? живо?. ??каме да изглеждаме доб?е, в?п?еки ?е не ?ме и??ин?ки. ?а в?н в?и?ко ???бва да изглежда и?к?ено, и??ин?ко и доб?о, в?п?еки ?е в???е е п?лно ? злоба, г???, ли?еме?ие и егоиз?м. Толкова ни п?ка за ?ова, какво за на? ?е поми?л?? ?о?а?а, ?е в???но?? заб?ав?ме какво за на? ми?ли ?ог. ?дваме в ???ква?а, за да ?и поми?л?? д??ги?е, колко ?ме набожни. ? в момен?а ?ом нап??нем в?а?а?а на ???ква?а, запо?ва ???а?а и??о?и? на п?е????ване?о и ли?еме???во?о, в?п?еки ?е би ???бвало да б?дем изп?лнени ? ?ожи? л?бов и ? ?ожи??а и??ина, ко??о о?вобождава и ко??о не ни позвол?ва да по???пваме ?ака. Че??о ?е молим, по??им, може би п?и????ваме на ли???ги? или ?е?ем ?ибли??а, но ?ожи??а л?бов не ни изп?лн?ва. ?а?о ли? ?а?о?о ?е??о в???им не?а?а ?ака, ?е да изглежда? доб?е, а ако погледнем ???на?а ???но??, знаем, ?е не винаги в???им не?а?а за?ади ?ог или за?ади д??ги?, а за?ади ?во??а ?лава - да ?е покажем, колко ?ме доб?и. ??авим в?и?ко в?зможно да изглеждаме доб?е и п?ед ?ами? ?ог и ??дко ?и п?изнаваме, ?е ?ме ?лаби, г?е?ни, н?ждае?и ?е о? п?о?ка?а на ?ога и на д??ги?. ??жем д??ги?е, л?жем ?ебе ?и, л?жем и ?ами? ?ог. ?а?ади ?ова г?бим онова ??к?ови?е, за кое?о гово?и ???? Х?и??о?. ?онеже ??к?ови?е?о ни ???бва да ??ане о?но?ение ? ?его. ?о как можем да го ??здадем, ако не живеем в и??ина?а, ако не о??ав?ме ???? Х?и??о? да п?омен? на?е?о ????е, да влезе в него, да го доко?не и о?и??и о? в?и?ки?е не?и??о?ии, на???пани ??ез на?и?е ми?ли, на?и?е д?ми и на?и?е дела. ?наем какво в?и?ко ???? Х?и??о? же??ва за?ади на?, колко болки ???бвало да п?еживее и колко много ни оби?а, но ??дко и?каме да п?оменим не?о, понеже ни ?е ????ва, ?е ?ака ?ме ?и доб?е. „?али не ??м ?бил никого!“ ??ваме ?е??о и не ?и даваме ?ме?ка, ?е на?е?о поведение ? ?ог, ? д??ги?е и ??? ?ве?а може да ??ане п?и?ина за гол?мо зло. ?иждаме, ?е ???бва да о??в??лим ли?еме?ие?о и да ??анем ?ми?ени. ?а не гоним за?л?ги или доб?и дела за на?а?а ?лава, а да оби?аме. ??бов?а, ко??о не излиза о? на?е?о ????е, а о? ????е?о на ???? Х?и??о?. ?а да може ?ожи??а л?бов да излиза о? на?е?о ????е, ???бва да го о?ва??ме на ?ог, ???бва да б?де изп?лнено ? ?ог, а ?ова н?ма да ??ане о? изп?лн?ване на на?и?е п?ед??ави или изп?лн?ване на закони и на?едби, а ??ез и??ин?ка?а оби? к?м на?и? доб?? ?ог. ?би??а, ко??о ?о ????и, ко??о и?ка да п?ека?а живо?а ?и ? ?его, ко??о ????и и живее в ?егово?о п?и????вие и ко??о не ?пи?а да же??ва живо?а ?и за?ади ?его. ??ждаем ?е о? в??а?а, за да можем да на???паме онова ??к?ови?е. ??ждаем ?е о? в??а?а, ко??о е и??ин?ка и зад?лбо?ена ??ез дела?а на л?бов?а, ??ез дела?а, кои?о наи??ина в???им за?ади ?ог и за?ади д??ги?. ?зоб?о не ?е н?ждаем о? в??а?а, ко??о озна?ава изп?лн?ване на н?какви ?о?ки, н?какви закони, н?каква на?едба или п?ед??ави, по как?в на?ин ???бва да живее един ??и??и?нин. С???е?о ни ???бва да ?г?ее ???? Х?и??о?. Т??бва да го изп?лни ??? ?во??а л?бов. Той ???бва да ни ??ане ??к?ови?е?о, за?ади кое?о ?е ???дим и ?е ?бл??кваме в живо?а. ?а?о?о ако Той не ??ане ??к?ови?е?о, ние ?е ?и наме?им д??го, земно?о, кое?о един ден ?е ?в???и. ?ог ни кани в ?вое?о п?и????вие, и?ка да ??ане на?е ??к?ови?е. ?ека не ?о о?бл??кваме по??о?нно, за?о?о не за?л?жава.

?ела? ни, п?ез по??но?о в?еме, да о?во?им на?и?е ????е за ???? Х?и??о?, ??ез моли?ва, ?азми?ление, ли???ги?, по?? и доб?и дела. ?а ?о о?к?ием ка?о и??ин?ко?о ??к?ови?е, за?ади кое?о има ?ми??л да ?е бо?им, да ?е г?ижим, да ?е ?бл??кваме ??? зло?о. „?а?о?о к?де?о е ??к?ови?е?о ви, ?ам ?е б?де и ????е?о ви.“ (?? 6, 21) ? ако ???? Х?и??о? ??ане и??ин?ко ??к?ови?е на на?и? живо?, н?ма да пи?аме, дали ???бва да ?е молим или не, дали ???бва да ?е?ем ?ибли??а или не, дали ???бва да п?и????ваме на ли???ги? или не, дали ???бва да ?е изпов?дваме или не, дали ???бва да по??им или не, дали ???бва да ?л?жим на д??ги? или не и ?.н., а ?е ????им в?зможно??и да ?е ??е?нем ? ?его, да гово?им ? ?его, да о?во?им ????е?о ?и за ?его, да помогнем на ?его и на ?егови?е ?па?ени де?а. ?мин.


Sphere: Related Content


?ека ?е ??е?нем ? ?о?пода - С?е?ение ?о?подне ?? 02.02.2009 г.

Written on 2 Únor 2009 by


С?е?ение ?о?подне?ал 3,1-4; ?в? 2,14-18; ?к 2,22-40
Ч?ез на?е?о п?и????вие на дне?на?а ли???ги? ??аваме ?виде?ели поне на две не?а. ?алки? ???? е п?ине?ен в ??ама и п?ед??авен на ?о?пода. ?егово?о п??во?од??во ???бва да б?де изк?пено ??ез п?ине?ена же??ва на две г??г?ли?и и две г?л?б?е?а. Този об??д на „изк?п?ване на п??во?одни?е“ е о?нован в???? и??о?и?е?ка ?л??ка. ?з?аил??ни?е ???бвало да закол?? п??во?одно?о и едногоди?но агне и да намажа? ? к??в?а м? в?а?и?е ?и, за да ангел?? на ?м????а минавайки пок?ай ??? запази живо?а на п??во?одни?е им ?инове или п??во?одни?е им живо?ни. ? ?гипе? ?ог изв???ил по?ледна?а и ?е?и?елна ?ана, ко??о ?бедила ?ами? ?а?аон, ?е ???бва да п??не ?ожи? на?од, за да ???гне к?м обе?ана?а зем?, к?м зем??а на ?вобода?а. ?о?и? и ?а?и? ?ледвайки ?ожи? закон о?ива?, за да п?ине?а? же??ва, за да п??во?одни? им ?ин пол??и живо?а ?и ка?о да? о? ?ога.
Т??бва да ?поменем и д??го?о. ???? Х?и??о? пол??ава живо?а ?и ка?о да? о? ?ога, негово?о п??во?од??во е изк?пено, как?о на в?еки обикновен из?аил??нин, но в ???о?о в?еме е ?ожи? Син, кой?о вне?е гол?ма ?ве?лина и ?па?ение на ?ове?ки? ?од. ? п??во?о ?е?иво ???ме д?ми на п?о?ок ?ала?и?, кой?о из?азил надежда?а, ко??о изжив?вал в?еки из?аил??нин. ??еки о?аквал ?е?и?, кой?о ?па?и ?во? на?од, в?п?еки ?е п?ез ?азли?ни пе?иоди имали ?азли?ни п?ед??ави за ?во? Спа?и?ел. Спо?ед негово?о п?о?о?е??во ?азб?а?ме, ?е един ден ?о?под ??л да по?е?и ?во? ??ам. ?е ?амо ?имволи?но как?о до ?ега, а ли?но, ка?о ?ожи? ангел. ?не?ка ??ана?ме ?виде?ели на ?ова в?еме, кога?о ?ами? ?ог по?е?и ?во? ??ам и о?ве?и ? гол?ма ?ве?лина ?ели? ?в??. С?ана?ме ?виде?ели на ?ова, кога?о ?о?под ?е ??е?на ??? ?вои?е ?о?а. ?а?ади ?ова п?азн?ваме п?азник С?е?ение ?о?подне. Слав?н?ка д?ма „??е?ение“ озна?ава ??е?а. ? дне? ?е ??е?на Симеон и ?нна ??? ?во? ?ог. ? ние имаме н?жда да ?е ??е?нем.
?акво ???бва да нап?авим ние? Т??бва да ??анем ка?о Симеон и ?нна, кои?о ?ми?ено о?аква?а ден?, кога?о ?е?ни? ?о?под и оби?ани? ?ог дойде и ли?но ?е ги по?е?и. Те ?а подго?в?ли ????е?о ?и, за да ??е??? момен?а, кога?о ?ог ?е по?е?и ?во? на?од. ?ожи? Син по?е?ава ??ама и ?е ??е?а?, ?е обе?ано?о о? ?ога ?е е ?б?днало. Сами?е ?е ??ава? ?виде?ели на ?ожие?о по?е?ение в ??ама и го ??лк?ва? ка?о ?вое?о ?па?ение и ка?о ?па?ение на ?ели? ?ове?ки ?од.
Това кое?о ?е ?л??и в и??о?и??а на ?па?ение?о, дне? п?од?лжава, в?п?еки ?е е п?оменено. ?ежд? из?аил??ни и на? има гол?ма ?азлика. Те ???бвало да изк?п?ва? ??ез же??ва ?вои?е п??во?одни и ???бвало да ги п?ед??ав?? в ??ама, за да ??ана? ?ленове на ?ожи? на?од. ?ие ???пи?ме на по-ви?око ниво. Ч?ез к???ение?о ?и ??ана?ме ?инове и д??е?и на ?ог и в ???о?о в?еме б??ме изк?пени ??ез ??ло?о и к??в?а на ???? Х?и??о?. Ч?ез ?ожи? же??ва на ?во? Син ??ане?ме ?однини на ???? Х?и??о?. ?а?е?о ????е бе?е изп?лнено ??? Све?и? ??? и ?о живее ?амо ?огава, кога?о Све?и? ??? може да влиза в него, да го о?ве?ава, да го о?опл?ва, да м? п?ина?? ?ве?лина?а. Симеон и ?нна, подго?в?ли и о?ва??ли ????е?о ?и. ?а?ади ?ова не ?а изп??нали важен момен?, да вид?? ?ожие?о по?е?ение в ??ама, да вид?? ?ожи? Син. Това изп?лнило живо?а им ??? ?ве?лина и го ?азб?али ка?о ?вое?о ?па?ение. ?и?о д??го не ?а о?аквали и кога?о ?е ?б?днали ме??и?е им, могли ?покойно да п?едада? д??а ?и.
? ?акова положение ???бва да ?е нами?аме ???о и ние. Т??бва да ??анем внима?елни к?м ?ожие?о по?е?ение. Т??бва да подго?в?ме ????е?о ?и, за да може да по??е?нем ?ог. Т??бва да о?акваме момен?а на ?ожие?о по?е?ение ??? не???пение, ???о как?о Симеон и ?нна, за да можем да обикнем ???? Х?и??о?, как?о ?а го обикнали ?е, да го вземем на ???е и Той да ни ??ане и??ин?ко п?ибежи?е, ?ве?лина, л?бов и ?па?ение, как?о ??ана на ???. Това не може да ??ане без да имаме ?и??о и о?во?ено ????е, кое?о ??е?а момен?а, кога?о ?ами? ?ог идва да по?е?и ??ама на на?е?о ????е.
Све??а, ко??о пали?ме в на?ало?о, ?имволизи?а ???? Х?и??о?, кой?о е ?ве?лина?а на на?и? живо?. ?ави?и ?амо о? на?, какви ??ени изг?адим в ????е?о ?и, за да поп?е?им на ?ве?лина?а да ??игне до на?. ???? Х?и??о? и?ка да нап?ави ли?на ??е?а ? на?, подго?ви?ме ли ????е?о ?и? ?ко не, о?е имаме в?еме, но никой о? на? не знае, колко в?еме о??ава.


Sphere: Related Content


Т??бва да ?виде?ел??ваме за ?ова, кое?о вид??ме.

Written on 9 Leden 2009 by


?оан 1,29-34

??е?а п?азн?ва?ме п?азник ?ого?вление. ?о?под ни ?е п?ед??ави на ??и?е ме??а ка?о ?овек и ?ог – в?в ?и?леем ?е ?ви ка?о малко бебе на м?д?е?и?е, до ?ека ?о?дан е об?вен на близко??о??и за ?ожи? Син и в ?ана ?алилей?ка ?ожи? Син използва ?во? вла?? и е об?вен за помо?ник на ?о?а?а, ка?о н?кой, кой?о може да п?омен? ??а?о?о ???е??во в ново?о. ???? Х?и??о? п?омен? не?а?а, ако ?овек?? пов??ва в ?егова?а ми?и? за ?па?ение?о на ?о?а?а. ??е?а по в?еме на ли???ги? ??ана?ме ?виде?ели на ?ези ??и важни ??би?и?, кога?о ???? бе?е об?вен за ?ожи? Син. ? дне? ???ква?а п?едлага, на на?, кои?о пов??ва?ме, да ??анем ?виде?ели ка?о ?оана ?????и?ел?.

?ко и?каме да ??анем ?виде?ели п?ед д??ги?е ка?о него, ???бва да погледнем негови? живо?. ?ог пои?ка да живее и го п?а?а ка?о да? на ?о?а?а. ?наем, ?е ?а?а?ий и ?ли?аве?а не можа?а да има? де?е. ?о ?ог дава нова в?зможно??, понеже ? де?е?о им има важен план. Т??бва да п?ед?ожда ?егови? Син и да ?виде?ел??ва за ?его. ?а?ади ?ова ?оан о?и??л в п???ин??а, за да подго?ви п??? за ?о?пода в ????е?о ?и, за да може да помогне да п?иго?в?? ?вое?о ????е и д??ги?е за идване?о на ?ожи? Син. ?ог о?ва?? ????е?о на ?оан и по в?еме, кога?о к????и ???? ? покайва?о?о к???ение, м? об?в?ва негови? б?а?ов?ед за Сво? Син. ?? ?ози момен? ?оан ?????и?ел не може да м?л?и. Т??бва да гово?и за ?ова, кое?о м? е из?вил ?ог и да ?виде?ел??ва за ?его. ?е?е м? е било ??но, ?е ми?и??а м? идва к?м к?а?, за?о?о дойде ??ж, кой?о го п?ев?з?ожда, за?ади ?ого?о ?е е ???дил ?ели? ?и живо?.

?оан ?????и?ел е п?ежив?л ?илни момен?и. У?е?ил, ?е ?ожие?о обе?ание ?е е изп?лнило и ?ог наи??ина идва да ?па?и ?во? на?од. ?ак?о него и ние изп?лнени ??? ?адо??, ?е ?ог нап?ави ?ова, кое?о е обе?ал и ?па?и ?о?а?а о? ?лабо??и, немо?и и г?е?ове, и нап?лнени ??? Све?и? ???, ???бва да излезем о? ?вои?е ???а?ове и да ?виде?ел??ваме за ????, кой?о ?е ?оди ка?о обикновено бебе, но в ???о?о в?еме е ?ожи? Син, кой?о може да ??здава ??айна в??зка ? ?ога. Човек ?е н?ждае о? ?ог, ?ова доказва многовековен ?ове?ки опи?. ?ека не ?е ???а??ваме да ?виде?ел??ваме за Този, кого?о о? к???ение?о ?и но?им в ????е?о, на?и? ?о?под ???? Х?и??о?, да излезем и да запознаем ? ?его ?о?а?а около на?. ?а?о?о и на на? ?е ?ви ка?о ?ожи? Син, ?ова е гол?м да? и ведн?ж ?е о?гова??ме за ?ова, как използва?ме ?ози да?, на колко ?о?а помогна?ме да ?е запозна?? ? ?ог и ?егови? Син, ???? Х?и??о?.


Sphere: Related Content


Další stránka »