wz

Archive for 'BG'

?о?под ?е пове?и, п?а?и ?е да ?л?жи? на ?ог и об?е??во?о. - 29 недел? п?ез година?а (?)

18 Říjen 2008

?? 45,1.4-6; 1Сол 1,1-5б; ?а?ей 22,15-21
Сиг??но п?ежив???е много ?и??а?ии, кога?о н?к?де пои?ка?е нап?име? да влезе?е в ?ниве??и?е?а или да пол??и?е ?або?а. Човек в ?акова положение живее ? гол?мо о?акване и ?и казва, да но да ??ане. ?ко е в??ва?, вземе да ?е моли на ?о?пода да м? даде ?а? в?зможно?? да п?ави ?по?ед наме?ение?о ?и. ?ко ?е пол??и ?ез?л?а? и ?ме п?ие?и, изб?ани за ?ледване?о или ?або?а, ?огава на?и? живо?… Continue reading

?ожие?о Слово е по???о, каква по?ва подго?ви?ме за него! ?? 17 недел? ?лед ?е?де?е?ни?а

15 Říjen 2008

Ти? 3,8-15; ??ка 8,4-15
???но?о или ?еме но??? в ?ебе ?и големи в?зможно??и. ? него е ?к?и?а ин?о?ма?и??а за ??ло?о живо ???во?ение и по п?ин?ип п?извание?о м? е да ??здаде нов живо?, кое?о ?е дава плод. ?наем, ?е за да з??но?о ???гне да ?а??е, ???бва? м? н?колко под?од??и ??ед??ва. ?ад?лжи?елно ???бва да има вода, ко??о в?зб?ди ?ели? п?о?е?, да има ??ани?елни ве?е??ва, да има оп?имална ?емпе?а???а и да има ?л?н?е. ?ко… Continue reading

?з ??м ?овек г?е?ен, го?до???а ми ме об?ва?а. ?омогни, ?о?поди ?? 1 недел? поди? в?здвижение

27 Září 2008

1 ?о? 4,6-15; ??ка 5,1-11

Човек може да п?ави не?а?а по два на?ина. ?а да може ?або?а?а м? и негова?а заг?ижено?? за д??ги?е да м? п?ине?е ?лава и да п?едаде ?ова, кое?о е п?идобил, без да о?аква не?о в зам?на. ? ?ак?в ?л??ай един??вена?а м? наг?ада е, ?е е зад?лбо?ил о?но?ение?о ?и к?м ?ог и д??ги?е.

? п??во?о по?лание до ?о?ин??ни, ?в. ?авел п?ави забележки за ???на?а го?деливо??, ???на?а заг?ижено?? за ?лава?а… Continue reading

??еван?ивна ?и??ема на ?в. ?оан ?о?ко

26 Září 2008

??о???а напи?ана о? ?в. ?оан ?о?ко за негова?а в?зпи?а?елна ?и??ема
??еван?ивна ?и??ема на ?в. ?оан ?о?ко.pdf (BG)… Continue reading

?ой?о не ?азби?а ?????а, не ?азби?а блага?а ве?? за ???? Х?и??о? - ?????овден

13 Září 2008

?а?о има к???? на ?ве?а? ?а?о ???бва да има ?к??б? Тези в?п?о?и ?иг??но ?и е задавал в?еки един о? на?.
?а д??на?а ??ка на о?емгоди?ни? ми ?ин ?ео?ги напипва? б??ка, гол?ма колко?о бонбон “л?к?е “. ?а 29 ма?? 1994 година нап?ави?а ?нимка на ко???а , на ко??о ??но ли?е?е ко??но?о об?азование. Спе?но ни п?ие?а в ин??и???а по о??опеди? в ?о?на ?ан?. ???ме много ?аз???оени. След ка?о нап?ави?а ??о?ве?ни?е из?ледвани? ни… Continue reading

?об?о?о и зло?о в ?ове?ко?о об?е??во. (п?езен?а?и? *.ppt)

18 Červenec 2008

?об?о?о и зло?о в ?ове?ко?о об?е??во.ppt (BG)… Continue reading

16 недел? п?ез ?одина?а (?) - ?ожие?о ?а???во п?или?а на ?овек по??л доб?о ?еме.

18 Červenec 2008

Че?ива?а: ??ем???о?? гл. 12.13.16-19; Рим. гл. 8.26-27; ?а?ей гл. 13.24-43
??ез ??ла и??о?и? на ?па?ение?о ?ог ?е ???еми да п?идобие ????е?о на ?овека. Човек?? е ?олкова без?енен, ?е не може да го ?п?? ?жа?на?а ?м??? на к????а. ?а?о ли? ?а да ?в??же небе?о ? зем??а, ?ог ???бва да б?де по-близо до ?овека. Ч?ез ???? Х?и??о? ?е доближи ?ожие?о ?а???во (?а???во?о небе?но), за кое?о гово??? дне?ни?е п?и??и в ?вангелие?о. ?е е не?о… Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »