wz
« ??новни п?ин?ипи на ?або?а в Салезиан?ки? ?ен??? за де?а и младежи - п?еван?ивна ?и??ема - ?оледна д?ми?ка / váno?ní slůvko »

?едагогика на ?в. ?оан ?о?ко - п?еван?ивна ?и??ема

6 Prosinec 2007

??едо??в?м ви педагогика?а на ?в. ?оан ?о?ко (п?еван?ивна ?и??ема)

??еван?ивна ?и??ема.pdf [BG]

??зпи?а?елен ме?од на Салезиани?е на ?он ?о?ко

Св. ?оан ?о?ко, о?нова?ел на мона?е?ки?? о?ден на Салезиани?е на ?он ?о?ко, живее по в?еме?о на ?е?ни?е?ка?а ?евол??и?. Това в?еме можем да ?а?ак?е?изи?аме ка?о в?еме на п?ом?на на об?е??во?о. ? епо?а?а на 19 и 20 век ма?ини?е по??епенно изме??ва? ?ове?ки?? ???д. Хо?а?а заг?би?а в?зможно???а да ?або??? и ?ледова?елно в?зможно???а да о?иг???? ?во? живо?. Това води до немалки по?леди?и в ?емейни?? и об?е??вен живо?. ??зникна?а до??а ?е?иозни ?о?иални п?облеми, к?ажби, ?бий??ва, ?азводи… Разби?а ?е, ?е ?ова не можело да не доко?не младежи?е, кои?о ?а били в?е пове?е и пове?е п?ин?дени да ?або??? за ни?ка запла?а, в ло?и и не?ове?ки ??лови?. Св. ?оан ?о?ко, за?егна? о? по?е?ение?о в за?во?а, к?де?о вид?л много младежи ??к???ени о? ???дно??и?е, ??п????ва?и живо?а им. Разб?ал, ?е ?ези мом?е?а никога не ?а по??в??вали и??ин?ка л?бов. ?а?ади ?ова ?а били ?олкова г??би и зли к?м д??ги?е. С??о ?азб?ал, ?е млади? ?овек е к?е??к и ле?но попада в лапи?е на зло?о, кое?о ?ни?ожава негова?а ли?но??. ?ладеж?? ???бва да живее в доб?а ??еда, за да може да ?е ?азвива п?авилно и да избе?е доб?о?о вме??о зло?о. ?а?ади опи?а ?и ? младежи?е в за?во?а и на ?ли?а?а ???едил ??а?о?ио (?ази?)- м???о, к?де?о младежи?е ?е ??би?а?а и к?де?о била подго?вена за ??? под?од??а ??еда, ко??о ги мо?иви?ала да ??ана? доб?и г?аждани и доб?и ??и??и?ни. ?а?ин?? на ?або?а ? младежи?е на?ек?л п?еван?ивна ?и??ема и винаги ? об??н?вал ?ака, ?е е л?бов?а, ко??о ?е?пи о? д?лбока?а в??зка ? ?ог и е из?аз?вана ??ез ?пе?иален ме?од, кой?о на?и?ал ак?ивно п?и????вие (а?и??ен?и?). ?наел, ?е ??пе? о? в?зпи?ание?о ?е има, ако ?е п?ид??жава младежа по п??? на живо?а м?. ?а?о?о п?ид??жение?о не на?ил??ва младежа, ни?о го п?ави на не?вободен или м? об??ква ми?ли?е ? ?азли?ни идеологии. ??ид??жение?о о??ав? младежа нап?лно ?вободен и го ?ве??ва в ?ова, ?е има н?кой, кой?о го оби?а безко?и??но, ин?е?е??ва ?е о? него, г?ижи ?е за него и м? желае доб?о?о.

 

??еки ?овек ?и има ?азли?ни н?жди. Св. ?оан ?о?ко ?м??ал за най-о?новни:

  • н?жда?а о? л?бов (?овек?? да е оби?ан и да оби?а) [??бов]
  • н?жда?а о? знание (да ?е запознава ? нови не?а и да ?е об??и в ??? ?ака, за да може ? ??? да ?л?жи на д??ги?е, да ??ане п?о?е?ионали?? в ?або?а?а ?и) [Раз?м]


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.