wz
« ?едагогика на ?в. ?оан ?о?ко - п?еван?ивна ?и??ема - Nové hry / ?ови?е иг?и »

?оледна д?ми?ка / váno?ní slůvko

18 Prosinec 2007

rojdenie ?едн?ж попи?а? едни млади ?оди?ели, да ли има ?азлика межд? живо?а п?еди де?е?о или ?лед ?аждане?о м?. ?ез ??мнение ?е ми о?гово?и?а, ?е има гол?ма ?азлика. ??п?еки, ?е е ???бвало много не?а да ?е подго?в??. ?ога?о ?о ?е е ?одило двама?а ?оди?ели ?а ?або?или по??и неп?ек??на?о и ?а заб?авили за ?ебе ?и. ?е?е?о вне??ло в?в живо?а им ?ми??л, ?адо??, ?ве?лина… ??кои о? на? имаме мал?к опи? о? ?ова, какво озна?ава да о?акваме де?е?о. ?е знаем, колко г?ижи ???бва да положа? и какво да п?ежив?ва една жена, дока?о из?а??е и дока?о ?е ?оди плод?? на нейни? живо?. ??и?е?н?ва ?е о? много не?а и й олеква винаги, кога?о види, ?е нейно?о ?емей??во?о о?аква ? не???пение нови? ?овек и п?иго?в? в?и?ко необ?одимо за негово?о по??е?ане. ? на?е?о ?емей??во (?ова на ??и??и?ни?е) ???о о?акваме ?е?е. ?е?е?о, кое?о ?е вне?е в на?и? живо? ?ми??л, ?ве?лина, ?адо??, ?па?ение… ?о То ?е е ?одило ве?е и за?ади ?его ние ?азб?а?ме, колко ни оби?а ?ог и какво е го?ов да поне?е за?ади в?еки един о? на?. Това ве?е знаем! ?акво ?огава о?акваме? ?акво и?каме да п?азн?ваме? Рождени?? ден на ???? ли? Рождени?? ден на ???? можем да п?азн?ваме, но о? ?ова н?ма гол?ма полза. ?акво ?огава ???бва да о?акваме? ?а какво ???бва да ?е го?вим? След ка?о ???? ?е ?одил ве?е в?в ?и?леем?ка?а пе?е?а? ??гово??? е ле?ен! ?а?е?о ?емей??во, ние - ??и??и?ни?е, ???бва да подго?вим ????а?а ?и и в?и?ко необ?одимо, за да по??е?нем малко?о де?е на име ????, за да може о?ново Той да ?е ?оди в на?а?а ??еда. ?а?о?о каква ми е полза?а, ако ???? п?еди много години ?е е ?одил в?в ?и?леем?ка?а пе?е?а, а не ?е ?одил в ????е?о ми? ?оже ли ?ова знание да ме ?па?и?

 

Jednou jsem se ptal mladých rodi?ů, jestli pozorují rozdíl mezi tím, když byli sami a když se jim narodilo dít?. Odpov?d?li mi, že je to veliký rozdíl. Když zjistili, že žena ?eká nový život, za?ali p?ipravovat mnoho v?cí. Když se potom narodilo a rodi?e museli na sebe zapomenout a starat se o n?ho tém?? bez odpo?inku, byli šťastní, neboť dít? vneslo do jejich života smysl, radost, sv?tlo… N?kte?í z nás nemáme zkušenost, co to znamená ?ekat dít?. Nevíme, kolik ob?tí musí p?inést rodi?e a co prožívá žena, dokud v ní doroste a narodí se nový život. Může prožívat stres, jehož intenzita závisí od p?ijetí nebo nep?ijetí dít?te rodinou. Když vidí, že rodina o?ekává nového ?lena a t?ší se na n?ho, je to vždy pro ni snadn?jší. I naše rodina (církev) o?ekává Dít?. Dít?, které do našich životů vnese smysl, radost, sv?tlo, spásu… Toto Dít? se už narodilo a díky n?mu jsme poznali velikost Boží lásky, která je schopna neuv??itelných ob?tí. Toto všechno známe! Koho tedy o?ekáváme? Co chceme slavit? Narozeniny Ježíše Krista? Zdá se mi, že slavení narozenin je málo! Pro? tedy ?ekáme? Na co se p?ipravujeme, když Ježíš se už dávno narodil v Betlémské jeskyni! Odpov?? je jednoduchá. Naše rodina (církev) p?ipravuje svá srdce a vše pot?ebné, aby uvítalo a p?ijalo do svého st?edu Dít?. Protože jaký zisk z toho, když se narodil Ježíš Kristus v Betlémské jeskyni p?ed dávnými v?ky, ale nenarodil se v našich srdcích! Může m? pouhé v?d?ní, že se Ježíš narodil, spasit?


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.