wz
« ??оповед на п?азника Све?о?о Семей??во ?? недел? на 30.12. 2007г. - С?ве?и за анима?о? (млади? апо??ол) - ?по?ед ?в. ?оан ?о?ко »

?он ?о?ко запо?ва ?вое?о дело - ?па??ва младежи о? ?ли?а?а.

24 Leden 2008

??азник на ?он ?о?ко наближава, за?ова ви п?едо??ав?м един ?азказ о? негови? живо?. 

??ез ?ова в?еме едно ?е?и?инай?е?годи?но мом?е по?е?авало ??а?о?ио. ?ога?о ба?а м?, кой?о ?або?ил ка?о магазине? и бил пи?ни?а ?азб?ал, ?е ?ой по?е?ава ??а?о?ио м? казал:

- ?аб?ан?вам ?и да ?оди? в ??а?о?ио! ??ма? никаква ?або?а ?ам. ?е и?кам да ?е ??е?а? ? ?он ?о?ко!

?ба?е мом?е?о не го по?л??ало и п?од?лжавало да ?оди.

-Ще ?од? и ?е ?е виждам ? ?он ?о?ко. ?е виждам п?и?ина за ?ова. ?? него ?е ??а на доб?и не?а.

?о ба?а?а ?до?вайки ?е, ?е ?ин?? м? не го ?л??а, обе?ал,:

- Ще ?и ???п? глава?а, ако о?е ведн?ж по?е?и? ?он ?о?ко. ?аза? ?и , ?е не ???бва да ?оди? п?и него.

?а ?ледва?а?а недел? о?ново е по?е?ил ??а?о?ио и кога?о ?е в??нал ве?е??а в к??и, по??е?нал го ба?а?а ? б?адва в ??ка?а и м? ?е ?азвикал:

- „Ти пак ли ?и ?одил п?и ?он ?о?ко? ?а кой п?? ?е ?и пов?а??м, ?е не ???бва да ?оди? п?и него

?ом?е?о ?е е ???е?нало и ?пла?ено взело да б?га о? к??а?а ?и. ?а?а?а, ?до?ан о? негово?о непо?л??ание, го подгонил и к?е??л:

- ?а знае? ако ?е ?вана, ?е ?е ?би?! ?е ?е ?ег?вам изоб?о. Ще ?и кажа аз на ?ебе! ??ма да ?л??а? ба?а ,а!

?айка?а на мом?е?о ?е опи?ала да ?п?е ба?а?а, но не ??п?ла

-?ол? ?и ?е не го зака?ай. Той е млад, а и ?он ?о?ко го ??и ?амо на доб?и не?а. ??ма да го на??и на ло?о.

?ом?е?о б??зо ?и?ало и п?и??игнало в ??а?о?ио. Ч?кало на в?а?а?а и понеже н?мало в?еме, ка?ило ?е на д??во?о близо до в?а?а?а. ? ?ака ?е ?к?ил в ??мнина?а о? ба?а?а ?и.

След ?ова ?до?ани?? ба?а п?и??игнал и ?илно ??кнал на в?а?а?а. ?айка ?а?га?и?а о?во?ила в?а?а?а. ?и?н, к?е?ейки влезел в ??а??а на ?он ?о?ко:

-??де е мо? ?ин? ??де е ?ози непо?л??ен ?ин?- ?азвикал ?е ?ой.

- „Т?к н?ма да го наме?и?е, за?о?о не е идвал - казал ?он ?о?ко.

-„?нам, ?е е ??к. ??ма какво да ми гово?и?е. ?ие го к?ие?е, но и вие ?е по???ада?е - и запо?нал да о?ва?? в?а?и?е и га?де?оби?е и да ?е заканва:

- „?ко го ?вана, ?е го ?би?. ?аи??ина ?е го ?би?. ?а не изп?лни ?ова, кое?о м? казвам. ??де ?е нами?а ?ой и какво ?и ми?ли, ?е не мога да го нака?ам да ме ?л??а. ??е го ??ан? ?ози не??анимайко.

- „?акво п?ави?е и ? какво п?аво ?ови?е в мое?о жили?е?“ ене?ги?но п?о?е??и?ал ?он ?о?ко.

- „?аза? ?и, ?е ??к н?ма никой и вие ??е в ??жд апа??амен?, ?ака ?е ??к н?ма?е ?або?а. ?ой ?и позволи да ми вика?е? ?а?ай?е ?е веднага или ?е викам ?оли?и?!“

-„?з ?е извикам ?оли?и??а и ?? ?е ?и на?еди, да ми в??не?е мом?е?о. Той е мой ?ин и аз и?кам да ?е в??не в к??и“

-„?ми ??баво! ?ека о?идем заедно в ?оли?и??а и аз ?ам ?е им ?азкажа под?обно за ва?и?е дела. Сиг??но н?ма да ?е за?адва?, ако ?виде?ел??в?вам за ?ова, ?е и?ка??е да ?бие?е ?ина ?и. ?а?во??? ви е ?иг??ен. ??ма да ви е доб?е, пов??вай?е ми.“

?и?н, ба?а?а заг?бил к??аж и ? п??вни, ? кле?ви и викане ?и ???гнал. След ?ова ?он ?о?ко изл?з?л о? к??а?а ?и, доближил ?е до д??во?о и ?и?и?ко извика мом?е?о.

Слез о? д??во?о , мом?е. ?а?а ?и ?и замина. ??ма о? какво да ?е ???а??ва?. ?ла, ?лез.

?о мом?е?о, ?пла?ено о? ба?а ?и, не о?гово?ил. ?звикал по-?илно:

??и??ел? мой, не ???бва да ?е ???а??ва?. ?е?е н?ма опа?но??. ?а?а ?и ?и о?иде. Ти ?е о??ане? п?и на?. ?ла да ?и п?иго?вим ве?е???а и легло?о за ?пане.

?о мом?е?о о?е ?е ???а??вало о? ба?а ?и и о? ??мнина?а.. ?он ?о?ко доне??л ???лба и ?е ка?ил на д??во?о. ??е???а?ено?о мом?е запо?нало да вика:

- ?ол? ви ?е пазе?е ?е. Ще паднем о? д??во?о.

-„Тво?? ба?а ?и ???гна. ?з ??м ?он ?о?ко. ?е ?е ???а??вай“ ??е?авал го.

?о мом?е?о било ?олкова ?пла?ено, ?е ?он ?о?ко д?лго в?еме не ??п?вал да го ?беди , но на к?а? ??п?л.

- ?ай-?е?не ?е ??гла?и. Сега майка ?а?га?и?а ?е п?иго?ви ве?е???а и л?гай да ?пи?.

?авел го в к??н??а, к?де?о майка ?а?га?и?а подго?вила ве?е???а и д??ек за ?пане. ?а д??ги? ден о?и??л ? мом?е?о п?и един ?вой позна?, кой?о го взел на ?або?а и го пазил о? ба?а?а м?.

Тази ?л??ка не била един??вена. ?а ?ли?а?а живеели много мом?е?а. Спали под мо??ове?е или изо??авени к??и. ?он ?о?ко д?лго ми?лел как да помогне на ?ези мом?е?а.

???ви?? опи? нап?авил в 1847 година, кога?о на??анил 6 мом?е?а в к??а на ?ина?ди. Тази доб?ина била о?пла?ена ? к?ажба, за?о?о на ????ин?а лип?вали д??е?и?е и пок?ивки?е, ? кои?о ?а ?е завивали. ???ги?е ??пели да о?к?адна? и ?ено?о о? к??а?а. ?о ?он ?о?ко не ?е о?казвал и п?од?лжавал да п?иема мом?е?а?а.

?дин ден до?ло пе?най?е?годи?но мом?е ? мок?и д?е?и и ??епе?ело о? ???д. ?апо?нал:

- „Сами??к ??м, н?мам никой и идвам о? ?ал?е?ие, к?де?о ?або?и? ка?о зида?, но ??к не мога да ?и наме?? ?або?а. ?е знам, какво да п?ав? и о?вен ?ова ми е много ???дено. ?ол? ви ?е, помогне?е ми. Ще ви б?да много благода?ен“

-„?апов?дай, ?едни ??к до пе?ка?а, за да ?е ??опли?, а п?к аз ?е п?иго?в? ве?е???а.“

?айка ?а?га?и?а подго?вила ?опла ве?е?? и го попи?ала:

- „?акво ?е п?ави? ?ега? ?ак ми?ли? да п?од?лжи? на?а??к.

-„??мам п?ед??ава. ? То?ино дойдо? ? 3 ли?и в джоба ?и, кои?о ве?е по?а??и? и н?мам ни?о д??го о?вен ?ези мок?и д?е?и. ?ол?, не ме изгонвай?е…“ ? запо?нал да пла?е.

- ??ма да ?е изгон?, но не и?кам по?ле да ни о?к?адне? завивки?е

?а?га?и?а м? ?азказала за ?л??ило?о ?е п?еди н?колко дена, кога?о ?а н?кои о?к?аднали пок?ивки?е им и го попи?ала:

?аква га?ан?и? ?е ми даде?, за да ?и в??вам, ?е н?ма да ни о?к?адне? не?о.

?о?пожо“ оп?авдало ?е мом?е?о – аз ??м много беден, но никога не ??м к?ал.“

?он ?о?ко п?ез ?ова в?еме изл?з?л, доне??л ???ли, д??ки и д??ек и до пе?ка?а м? нап?авил легло

-. „Т?к ?е ?пи?, ?к?пи п?и??ел?“ ??ми?нал ?е на него. „? може? да живее? ? на? колко?о и?ка?. ?он ?о?ко н?ма да ?е изгони никога.“

- ? ?ега нека ?е помолим, ?о?под да ни даде ?или да б?дем ?е??ни и ?п?аведливи, и винаги ?ог да б?де ? на?

- ?о аз никога не ??м ?е молил.

?айка ?а?га?и?а и?кала да ?е моли заедно ? него, но ?ой не знаел до?и да ?е моли.

- „??ма ни?о, моли ?е заедно ? на?, ?е ?е на??и?. Ще види?, ?е ?ог е доб?? и ни оби?а.

? ?лед моли?ва?а м? казала една д?ми?ка за ?або?ливо??, ?е??но?? и за п?и??ел??во ? ?ога. Тази д?ми?ка за лека но? ?алезиани?е в ?ели? ?в?? ?пазва? винаги..


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.