wz
« Jáhenské sv?cení / Р?коположение?о за д?кон - Už jsem jáhnem. / С?ана? д?кон »

?з и ?м???, аз и в?зк?е?ение

26 Duben 2008


?а?о?о ?ог ?олкоз обикна ?ве?а, ?е о?даде Сво? ?дино?оден Син, ?а в??кой, кой?о в??ва в ?его, да не погине, а да има живо? ве?ен.“ (?оан 3,16) 

?оже би много п??и ???ме, ?е ???? Х?и??о? ?м??л на к????а за?ади на?, за?ади ?ова да ни ?па?и. ?ога?о го кажем ?ака на б??зо, в?п?еки ?е е и??ина, можем да не ??е?им, колко много ???? Х?и??о? поне??л за?ади на?, за?ади мене. ?вангелие?о не ??об?ава под?обно за ?м????а на л?бими? ни ????, но ни ин?о?ми?а нап?лно до??а???но, за да ?е ?е?им, колко ???дно м? е било. ?ога?о ?е?ем внима?елно, ?е забележим, ?е по п??? к?м ?азп?ване?о ?? н?колко п??и падал на зем??а, бил ?олкова ?мо?ен и ?ни?ожен о? би??ване?о, ?е ???бвало да м? помогна? да но?и к????а ?и… ?о ???? не ?пи?ал! ?е ?е о?казвал! ?а?о ли? ?а?о?о оби?ал ?еб и мен и по??о?нно ни оби?а. Там можем да наме?им кл??а к?м ?е?ение?о на загадка?а. ?ога?о ве?е не можел да в??ви, поми?лил ?и за на? и не можел да ?п?е. С??о ка?о майка, ко??о ??ава в??ка ????ин (и без зна?ение дали й ?е и?ка или не), за да подго?ви зак??ка?а на де?е?о ?и. ??гово?а е ??ен. С?ава и ?е г?ижи за де?е?о ?и, понеже го оби?а и не може да го о??ави. С??о?о е ? ???? Х?и??о?. ???ви, в?п?еки ?е не може пове?е, в?п?еки ?е е в к?а? на ?или?е ?и - не ?пи?а да в??ви. ?инаги кога?о идва к?иза, ?и ?помн? за на?, за ?ова, ?е не може да ни о??ави в бед??вени?е положени? в живо?а ни без ?ог, без л?бов, в г?е?а - и п?од?лжава. ?акво доказа?ел??во за л?бов?а о?е и?кам? ?е ? ли виждам? ?е виждам ли, ?е е и?к?енна? Така ние ?е?пим о? л?бов?а на ?о?пода и ? п?едаваме на д??ги?е. ???ин?ка л?бов без же??ви и ???дно??и н?ма. ?а?ова ???о в на?и? живо? п?ежив?ваме ???дно??и. Т?? можем да на?е?ем к????. ?о к?????? е много ?еж?к и ние г?бим к??аж да го но?им, ако н?маме никого (ли?но???а), за?ади кого?о ?ме го?ови да го но?им. ???? по?о?и п???! ?мам ли к??аж да в??в? по него? ?на?, ?е в к?а? на п??? ?е в?зк???на, ???о как?о ???? Х?и??о? в?зк???нал. Ще пол??а нов и ??в???ен живо? и ?е б?да ? ?ог завинаги, но не ?ака, как?о можем да ?и го п?ед??авим, понеже "какво?о око не е вид?ло и ??о не е ??ло, и на ?ове?ко ????е не е идвало, в?и?ко ?ова е п?иго?вил ?ог за ?ези, кои?о ?о оби?а?." (1 ?о?. 2,9)


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.