wz
« Už jsem jáhnem. / С?ана? д?кон - Сама??нка?а - п?оповед на 5 недел? ?лед в?зк?е?ение?о - недел? на Сама??нка?а »

?в?а?а ко?а?а - п?оповед 4 па??ална недел? (?)

23 Květen 2008


ов?а Човек?? ка?о ?е ?оди, има н?жда о? ?о?а, кои?о може да ?м??а за близки и о? дом - м???о, кое?о е негово, к?де?о ?е ??в??ва ???но. ?не?но?о ?вангелие ???о гово?и за един близ?к и за едно м???о на ?а??ие?о, к?де?о можем да ?е ??в??ваме ? дома. ?наем, ?е де?е?о има гол?ма н?жда да ??в??ва оби??а на ?оди?ели?е ?и и да има м???о, к?де?о ?е ??в??ва доб?е. Само в ?акава об??ановкa може да ?е ?азвива зд?аво. ?о о? ?ова има н?жда не ?амо де?е?о. Такава н?жда има в?еки ?овек. ?ма н?жда да б?де оби?ан ка?о ?ин??, ка?о д??е???а. Човек, оба?е не може да ??ане ?ин или д??е?? на н?кого. ?оже ?амо кога?о н?кой го ?оди или о?инови. ?ного доб?е знаем, ?е ?акава в??зка е много ?илна. ?е може да б?де п?ек??на?а. ?не? оба?е ???бва да гово?им за на?е?о ?инов??во – ?инов??во на ?ожие?о де?е. ?ог ни о?инови за?ади гол?ма?а же??ва на ?во? Син („??ез ?егова?а ?ана ?е из?е?и??е" 1?е??? 2,24). ?инаги, кога?о н?кой за н?кого подна?? н?каква же??ва, межд? ??? в?зниква ???на в??зка, ко??о не може да б?де п?ема?на?а. Х?и??и?ни?е п?идоби?а ?инов??во ??ез ?в. ????ение. ? ден? на ?еде???ни?а, кога?о ?о?а?а пи?а?, какво ???бва да п?ав??, понеже ?а ?азб?али за гол?ма?а л?бов на ???? Х?и??о?, ?е??? им о?гова??: „покай?е ?е, и в?еки о? ва? да ?е к????и в име?о на ?и???а Х?и??а, за п?о?ка на г?е?ове?е; и ?е п?иеме?е да?а на Све?аго ???а“ (?е?н. 2,38). ?на?и ??ана?ме ?инове и д??е?и на ?ога ??ез на?е?о ???во?ение, же??ва?а ?? и ??ез на?е?о к???ение. ?а?ади ?ова ?оан пи?е, ?е ??ана?ме ов?е на ?ожи??а ко?а?а и ов?е на доб?и? па??и?, кой?о ни зове по на?е?о ?об??вено име и ние познаваме ?егови? гла?. ?а??и??? и ко?а?а?а ни зак?ил??, за да не б?дем в опа?но?? за живо?а ?и. Само кога?о влизаме и излизаме п?ез в?а?а на ко?а?а?а, ко??о е в???но?? ????, и ако ?ме заедно ? ?а??и?а, можем да ?е ?па?им, да избегнем опа?но???а, да б?дем ?а??ливи ?ожии де?а и да имаме в?и?ко в изобилие. ?а?ова ?ме канени в?еки ден в ко?а?а?а, в об??и??а на на?и? ?ог, кой?о п?и????ва в на?и? живо? ??ез ?егово?о Т?ло и ???в и ??ез Свое?о Слово, к?де?о ?е пол??им в?и?ко необ?одимо за живо?а, к?де?о ?е б?дем ?а??ливи, к?де?о ?е ?е по??в??ваме в безопа?но?? и к?де?о ?е по??в??ваме ?илна л?бов, ко??о ни дава в?и?ко в изобилие. ?ека п?ез ?ази ли???ги? да измолим благода? и к??аж да влезем в об??и? на на?и? ?ог – в ?ожи??а ко?а?а, к?де?о можем да б?дем и??ин?ки ?инове и д??е?и, кои?о ?а оби?ани о? ?ог и к?де?о в а?мо??е?а на л?бов може да ?е ?азвива на?а?а ли?но??, ???в???ен??в?ва на?а?а л?бов и к?де?о можем да б?дем и??ин?ки ?а??ливи и ?адо??ни.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.