wz
« ?об?о?о и зло?о в ?ове?ко?о об?е??во. (п?езен?а?и? *.ppt) - Naslouchání Pánu a víra v Pána uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A) »

Nechme se nasytit chlebem života - 18. ned?le v mezidobí (A)

13 Září 2008


Iz 55,1-3; ? 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Od chvíle kdy do lidských d?jin vlezlo zlo, ?lov?k neustále ?eší n?jaké problémy, které jej vysilují. N?kdy se dostáváme do situace, kdy jsme již ze všech t?ch problémů unavení. Problémy v rodin?, v práci, ve vztazích s druhými lidmi jakoby vy?erpávají náš život, takže můžeme vid?t spoustu lidí, kte?í jsou na cest? svého života unavení, zklamaní, bez energie a nad?je. Je velice t?žké, abychom do této pozice nepadli i my, my, kte?í máme být nad?jí sv?ta. Kde však vzít tuto nad?ji? Kudy se ubírat, aby ?lov?k upadl do beznad?je. Odpov?? můžeme nalézt práv? v Božím slov?, které nám dnes církev p?edkládá.
?asov? se p?esuneme o zhruba 3000 let zp?t, kdy v podobné situaci byli lidé Izaiášovi doby. Tehdy židé žili ve vyhnanství, daleko od svého domova i daleko od symbolu své víry – chrámu i si mysleli, že i daleko od svého Boha. Že Bůh na n? zapomn?l a odvrhl je kvůli jejich chybám, které ud?lali. Veliká beznad?j, když už si ?lov?k myslí, že i Bůh jej opustil. Do této beznad?je p?ichází poselství proroka Izaiáše. "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, poj?te k vodám, i ten, kdo peníze nemá.“ (Iz 55,1) Bůh zasažen strádáním svého národa p?ichází na pomoc a nabízí z darma vodu, pro ty, kte?í žízní, nad?ji, pro ty kte?í ji ztratili a lásku t?m, kterým chybí. A toto vše zdarma. Sta?í znovu obnovit vztah k n?mu, o který se p?estali starat a proto jej ztratili. Museli si prožít strádání, aby si vážili nabídnutého daru, pomocné ruky a poznali sílu lásky svého Boha. I my jsme postaveni do této situace. Abychom mohli popojít dále, blíž k Bohu, je pot?eba, abychom prošli chvílemi, kdy nám Bůh opravdu chybí, kdy jej hledáme, protože když jej nalezneme, vztahu si za?neme vážit, nechceme jej více ztratit a jedin? v jeho lásce můžeme jít kup?edu, jedin? v jeho lásce můžeme p?ekonávat to t?žké.
My jsme se dnes sešli, abychom na?erpali z této vody, z toho chleba, který nám Pán p?edkládá. K Ježíšovi p?icházejí stejn? jako p?icházíme my dnes, nemocní, které uzdravuje. Nemocný není pouze ten, kdo strádá t?lesn?, ale i duševn? a duchovn?. Ježíš je uzdravuje, vrací jim výsadu zdravého ?lov?ka, ale nejen to, dává jim n?co víc. Sytí je, dává jim najíst, aby nic nechyb?lo jejich životu. Neposílá je k jiným zdrojům posiln?ní, ale sám jim dává jíst. Od nich chce pouze to málo, aby se rozd?lili i o to málo, co mají – 5 chlebů a dv? ryby pro 5000. ?lov?k se d?lí o to, co dostal a Pán rozmnožuje a nasycuje. Podobn? i my, když p?icházíme p?ed tvá? Pána, musíme se pod?lit o náš, život, aby Pán mohl rozmnožit milosti i pomoc v našem život?. I dít?. Když si ne?ekne, co chce, nedostane, to co cht?l. ?lov?k musí formulovat, to o co žádá, aby si uv?domil, co vlastn? chce a pro?. Jenom tehdy může být jeho prosba vyslyšena i když ne t?eba hned.
My dostáváme vždy, stejn? jako každé dít? milované rodi?i, vše, co pot?ebujeme k životu. To p?ijímáme automaticky. Abychom však cítili lásku, je pot?eba, aby nám bylo nabídnuto n?co víc, n?co, po ?em toužíme. Ale bez vyslovené touhy se nemůže touha naplnit. I když Pán vždy chce dát n?co navíc, svému milovanému dít?ti. Chce aby bylo šťastné a aby mu opravdu nic nechyb?lo. Na dít?ti záleží, aby vždy p?išel k tomu, který dává z dobrého zdroje plného hojnosti, aby nehledalo zdroje, které jenom málo utiší hlad a žíze? a nechá jej, aby žilo v bíd? a strádání. Pán dnes nabízí vlastní zdroj, který bude vždy bohatý a který vždy nasytí. Chce nás sytit, vždyť skrze k?est nás p?ijal za vlastní. Na nás záleží, ke kterým zdrojům půjdeme, ale nikdo nás nemůže odd?lit od jeho lásky. Pouze my sami se můžeme odd?lit. Tak si to nepokažme. Protože „kdo nás odlou?í od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpe?í nebo me?? Ale v tom ve všem slavn? vít?zíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (? 8,35) Vztah tedy pomáhá p?ekonávat t?žkosti, nevzdávejme se ho tedy tak snadno.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.