wz
« Nechme se nasytit chlebem života - 18. ned?le v mezidobí (A) - Setkání s Pánem uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A) »

Naslouchání Pánu a víra v Pána uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A)

13 Září 2008


1Kr 19,9a.11-13a; ? 9,1-5; Mt 14,22-33
Bůh ?lov?ka zná i v t?ch nejtajn?jších zákoutích jeho srdce. Proto stejn? jako p?ed 2000 lety tak i dnes může jeho Slovo aktuáln? promlouvat k našemu srdci a odkrývat nám to, co je pot?eba o?istit a kude je t?eba se vydat na spole?nou cestu s Pánem. Bůh je Bohem vztahu a vztah k n?komu vyžaduje víru a naslouchání. Když se podrobn?ji podíváme na Boží Slovo, které nám dnes církev p?edkládá, můžeme v nich nalézti n?kolik spole?ných prvků. My si v tomto našem uvažování vybereme jeden prvek a rozebereme jej. Abychom jej však rozebrali, je t?eba popsat situaci, v které se nacházeli osoby popisované v dnešních ?teních i v evangeliu.
Prorok Eliáš, o kterém jsme slyšeli v prvním ?tení je na út?ku p?ed králem Achabem a jeho manželkou Jezábel, protože Baalovi proroci padli me?em za jejich modlá?ství. Utíká a v srdci prožívá neklid, protože takovou reakci neo?ekával. O?ekával, že Boží ?in, který se stal skrze jeho ruce, tedy zapálení ob?tního daru Božím ohn?m, p?esv?d?í všechny a prom?ní lid. V podobné situaci je i sv. Pavel, který píše svůj list do ?íma a který je zasažen tím, že již tolik Božích divů se událo ve jménu Ježíše Krista a jeho národ, židé, si vedou stále svoji. V evangeliu u?edníci vyrazili na mo?e a tam v bou?i a v?tru vidí Pána, který jde k nim po vod?. Mysleli si, že je to p?ízrak a proto p?išla odpov?? Petra: "Pane, jsi-li to ty, poru? mi, ať p?ijdu k tob? po vodách!" Vždyť se pot?eboval ujistit, zda je to opravdu Pán. I my jsme n?kdy v neklidu, prožíváme zklamání a bou?i ve svém srdci. Pán i v této situaci mluví a p?ichází nám na pomoc, ale my jsme ?asto zam?stnáni vlastními problémy a vlastím já, že nejsme schopni cítit jeho p?ítomnost a co ješt? více - i když zaslechneme Jeho hlas, jakoby nemůžeme uv??it, že je to On – Bůh, který mluví k našemu srdci.
Stalo se, že se zp?átelili dva mladí muži. Jeden byl z vysp?lého amerického m?sta New York a druhý indián žijící v p?írodní rezervaci. Aby každý poznal prost?edí svého kamaráda, navštívil jej v jeho prost?edí a strávil tam n?kolik dní. První, který žil ve m?st?, p?išel na návšt?vu za indiánem do jejich rezervace a zamiloval si ticho, lov a jeho spokojený život. Každý den vyráželi do prérie, aby n?co ulovili k sn?dku a ve?er posed?li u ohn? s ostatními indiáni, aby si povypráv?li n?co ze svých životních p?íb?hů a vykou?ili dýmku míru na znamení p?átelství. Když ub?hly tyto spokojené dny, mladý newyor?an pozval na návšt?vu svého indiánského p?ítele. Vjeli spolu do rušného centra, kde všude hrála muzika, jezdila auta. Indián byl jako ve zlém snu. Nev??il vlastním o?ím. Zeptal se svého kamaráda: „Jak můžeš vydržet v takovém rušném prost?edí? Vždyť je to nesnesitelné!“ Jednu chvíli, když nastupovali do autobusu, indiánský kamarád ?íká: „slyším n?kde zde v centru cvr?ka!“ „Cvr?ka, tady ve m?st??! Tady cvr?ci nejsou!“ „Ale jsou chceš důkaz?“ a vyrazili po hlavní t?íd? k parku, kde na trávníku nalezli cvr?ka, který si spokojen? cvrkal. „Jak jsi mohl v ruchu m?sta uslyšet cvr?ka?“ zeptal se mladý newyor?an. Mladý indián pohlédl do jeho tvá?e a ?íká „každý slyšíme i v té nejv?tší bou?i to, co je blízké našemu srdci.“
Mladý indián dal lekci svému kamarádovi, ale dal lekci také nám. Každý slyšíme i v té nejv?tší bou?i to, co je blízké našemu srdci! Pán mluví i v t?ch nejproblemati?t?jších situacích našeho života. Je nám nablízku a podává nám pomocnou ruku, abychom neutonuli. Je však na nás, abychom uv??ili v to, že je to opravdu Pán, který mluví a pomáhá a ne n?jaký p?ízrak, který nás p?išel utopit. Vždyť Pán zdvihá Petra, aby neutonul a spole?n? nasedají do lo?ky. Bou?e i vítr utichají a v tu chvíli stejn? jako u?edníci můžeme vyznat, „jist? jsi Boží Syn.“ Problémy a bou?e v našem život? vždy budou. Abychom však vyšli s ?istým štítem, je t?eba odhlédnout od sebe a zam??it své vjemové receptory k Pánu, abychom uslyšeli a ucítili jeho p?ítomnost a abychom uv??ili, že je to opravdu on, kterého známe a o n?mž víme, že p?išel, aby utišil rozbou?ené vody našeho srdce.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.