wz
« Naslouchání Pánu a víra v Pána uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A) - Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. neděle v mezidobí (A) »

Setkání s Pánem uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008


1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Již první křesťané žili vírou, že Pán je stále uprostřed nich, stále s nimi. V Bibli nalezneme několik míst, které tuto víru vyjadřují. Když Pán vystupoval na nebesa, nenechává nás samotné, ale říká: „já jsem s vámi po všechny dny a do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20b). S vírou, že Pán stojí člověku na blízku a že mu pomáhá, se setkáváme již nejstarších spisech Bible a i dnes nám církev předkládá příběh o slabosti Eliáše, o slabosti sv. Pavla i o slabosti apoštola Petra. Pohlédněme podrobněji na jejich situaci v níž prožívali bouři a bylo jim těžké uvěřit, že je to Pán, který přichází, který mluví a který jim nabízí pomocnou ruku.
Elijáše vidíme v situaci, kdy utíká před královnou Jezábelou a králem Achabem, neboť nechal povraždit lidem jejich bálovské proroky. Je ve velmi zlé situaci, neboť mu hrozí trest smrti. Utíká na horu Choréb, aby se setkal se ukryl před pronásledovateli. Chce uslyšet Pána a poznat jeho vůli, aby věděl, jak má pokračovat ve své činnosti pro Pána. Je tak rozčilen nad vládci Izraele, že by na ně nejraději seslal oheň a síru. Pán se mu zjevuje, ale ne tak jak možná očekával. Je svědkem silného větru, zemětřesení, ohně, ale Bůh se v těchto běsněních přírody nenachází. Dá se říci, že právě toto prožíval ve svém srdci. Ale Bůh se nachází v jemném a klidném vánku. Je třeba utišit bouři, aby Pán mohl promlouvat a aby se mohl s Pánem setkat. Bouře přitahuje pozornost člověka, vysiluje jej a jesliže člověk ztratil smysl svého života – pro koho žít, ztrácí se v přívalu vln a je nebezpečí, že utone. I o apoštolech v evangeliu slyšíme, jak bojují s bouří. Zápasí s vlnami, které stále dorážejí na ně a oni jsou vysílení a slabí jim vzdorovat. Když přichází Pán Ježíš po vodách jezera, aby jim pomohl a posílil jejich víru, že Bůh je vždy s nimi, mají ho za přízrak. Myslí si, vždyť tuto bouři musíme překonat sami, nikdo nám nemůže pomoci. Tak mnoho jsou zasaženi svoji vlastní jistou v sebespásu a sebezáchránu, že jim ani nedošlo, že by to mohl být sám Pán, který přichází, aby je posílil a podal pomocnou ruku. Přestože je oslovuje a přestože poznávají jeho hlasm nevěří mu. Je potřeba ujištění, proto Petr vybízí Ježíše, aby dokázal svoji přítomnost zázrakem, tedy že může dojít k němu po vodě. Pán přistupuje na tuto hru a vybízí Petra, aby šel. Chce, aby konečně uvěřil, že On – Pán má moc pomoci jim v bouři a uklidnit běsnící vody. Je však třeba požádat o pomoc. Pán i v bouři našeho života stojí blízko nás a pomáhá. Přidržuje, podává pomocnou ruku, ale nemůže nám naplno pomoci, pokud my nepodáme svoji ruku, pokud nesouhlasíme s jeho pomocí. Musíme vykřiknout podobně jako tonoucí Petr: „Pane zachraň mne!“ Od přirozenosti jsme velice slabí a my to vidíme i na dítěti, miminku, které je odkázáno na naši pomoc. A přestože jsme slabí, často nechceme přiznat svoji slabost, to že potřebujeme již od útlého věku někoho, kdo nás bude doprovázet a pomáhat.
S Pánem můžeme kráčet i po rozbouřeném moři svého života, ale musíme důvěřovat a musíme zapomenout na svoje pyšné já. Jakmile pomyslíme na sebe, na to jak dopadneme, jakmile se zmenší důvěra v našeho Pána, začneme tonout, podobně jako Petr. Jsme však lidé a podobně jako již od dětství zkoušíme sílu lásky svých rodičů, máme potřebu zkoušet i sílu lásky našeho Boha. Musíme pocítit jeho přítomnost a pomoc v těžkých dobách, kdy prožíváme zklamání a smutek nad neúspěchem podobně jako sv. Pavel v listu Římanům, abychom na konci této vnitřní i vnější bouře mohli uvěřit a zamilovat si ještě více svého Pána. V tomto však se projevuje jemné Boží vedení, který se každému člověku zjevuje v dobách zkoušek a vnitřních bouří. Pán stojí při každém z nás a očekává, že dáme svoji ruku do jeho pomocné ruky, že se již nebudeme vzpouzet jeho pomoci a jeho lásce. Pán čeká s hlubokou touhou pomoci, nenechme jej nadarmo čekat. Otevřme srdce, začněme důvěřovat.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.