wz
« Naslouchání Pánu a víra v Pána uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A) - Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. ned?le v mezidobí (A) »

Setkání s Pánem uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A)

13 Září 2008


1Kr 19,9a.11-13a; ? 9,1-5; Mt 14,22-33
Již první k?esťané žili vírou, že Pán je stále uprost?ed nich, stále s nimi. V Bibli nalezneme n?kolik míst, které tuto víru vyjad?ují. Když Pán vystupoval na nebesa, nenechává nás samotné, ale ?íká: „já jsem s vámi po všechny dny a do skonání tohoto v?ku“ (Mt 28,20b). S vírou, že Pán stojí ?lov?ku na blízku a že mu pomáhá, se setkáváme již nejstarších spisech Bible a i dnes nám církev p?edkládá p?íb?h o slabosti Eliáše, o slabosti sv. Pavla i o slabosti apoštola Petra. Pohlédn?me podrobn?ji na jejich situaci v níž prožívali bou?i a bylo jim t?žké uv??it, že je to Pán, který p?ichází, který mluví a který jim nabízí pomocnou ruku.
Elijáše vidíme v situaci, kdy utíká p?ed královnou Jezábelou a králem Achabem, neboť nechal povraždit lidem jejich bálovské proroky. Je ve velmi zlé situaci, neboť mu hrozí trest smrti. Utíká na horu Choréb, aby se setkal se ukryl p?ed pronásledovateli. Chce uslyšet Pána a poznat jeho vůli, aby v?d?l, jak má pokra?ovat ve své ?innosti pro Pána. Je tak roz?ilen nad vládci Izraele, že by na n? nejrad?ji seslal ohe? a síru. Pán se mu zjevuje, ale ne tak jak možná o?ekával. Je sv?dkem silného v?tru, zem?t?esení, ohn?, ale Bůh se v t?chto b?sn?ních p?írody nenachází. Dá se ?íci, že práv? toto prožíval ve svém srdci. Ale Bůh se nachází v jemném a klidném vánku. Je t?eba utišit bou?i, aby Pán mohl promlouvat a aby se mohl s Pánem setkat. Bou?e p?itahuje pozornost ?lov?ka, vysiluje jej a jesliže ?lov?k ztratil smysl svého života – pro koho žít, ztrácí se v p?ívalu vln a je nebezpe?í, že utone. I o apoštolech v evangeliu slyšíme, jak bojují s bou?í. Zápasí s vlnami, které stále dorážejí na n? a oni jsou vysílení a slabí jim vzdorovat. Když p?ichází Pán Ježíš po vodách jezera, aby jim pomohl a posílil jejich víru, že Bůh je vždy s nimi, mají ho za p?ízrak. Myslí si, vždyť tuto bou?i musíme p?ekonat sami, nikdo nám nemůže pomoci. Tak mnoho jsou zasaženi svoji vlastní jistou v sebespásu a sebezáchránu, že jim ani nedošlo, že by to mohl být sám Pán, který p?ichází, aby je posílil a podal pomocnou ruku. P?estože je oslovuje a p?estože poznávají jeho hlasm nev??í mu. Je pot?eba ujišt?ní, proto Petr vybízí Ježíše, aby dokázal svoji p?ítomnost zázrakem, tedy že může dojít k n?mu po vod?. Pán p?istupuje na tuto hru a vybízí Petra, aby šel. Chce, aby kone?n? uv??il, že On – Pán má moc pomoci jim v bou?i a uklidnit b?snící vody. Je však t?eba požádat o pomoc. Pán i v bou?i našeho života stojí blízko nás a pomáhá. P?idržuje, podává pomocnou ruku, ale nemůže nám naplno pomoci, pokud my nepodáme svoji ruku, pokud nesouhlasíme s jeho pomocí. Musíme vyk?iknout podobn? jako tonoucí Petr: „Pane zachra? mne!“ Od p?irozenosti jsme velice slabí a my to vidíme i na dít?ti, miminku, které je odkázáno na naši pomoc. A p?estože jsme slabí, ?asto nechceme p?iznat svoji slabost, to že pot?ebujeme již od útlého v?ku n?koho, kdo nás bude doprovázet a pomáhat.
S Pánem můžeme krá?et i po rozbou?eném mo?i svého života, ale musíme dův??ovat a musíme zapomenout na svoje pyšné já. Jakmile pomyslíme na sebe, na to jak dopadneme, jakmile se zmenší dův?ra v našeho Pána, za?neme tonout, podobn? jako Petr. Jsme však lidé a podobn? jako již od d?tství zkoušíme sílu lásky svých rodi?ů, máme pot?ebu zkoušet i sílu lásky našeho Boha. Musíme pocítit jeho p?ítomnost a pomoc v t?žkých dobách, kdy prožíváme zklamání a smutek nad neúsp?chem podobn? jako sv. Pavel v listu ?ímanům, abychom na konci této vnit?ní i vn?jší bou?e mohli uv??it a zamilovat si ješt? více svého Pána. V tomto však se projevuje jemné Boží vedení, který se každému ?lov?ku zjevuje v dobách zkoušek a vnit?ních bou?í. Pán stojí p?i každém z nás a o?ekává, že dáme svoji ruku do jeho pomocné ruky, že se již nebudeme vzpouzet jeho pomoci a jeho lásce. Pán ?eká s hlubokou touhou pomoci, nenechme jej nadarmo ?ekat. Otev?me srdce, za?n?me dův??ovat.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.