wz
« Setkání s Pánem uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A) - Ty, Pane, který vedeš člověka - 21 neděle v mezidobí (A) »

Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008


Když je člověk cizincem v cizí zemi, čas od času mu někdo dost citelně ukáže, že nerozumí domácím, že nemá právo, aby čerpal takové výhody jako obyvatel vlastní země. Narodil se totiž v jiných podmínkách, měl jiné vychování a je přijat v té zemi pouze tehdy, pokud je ochoten alespoň v základních věcech se přizpůsobit lidem té země a přijmout jejich způsob života. Pokud prostě dokáže, že je má rád. Musíme však také vidět druhou stranu mince. Cizinec také může velmi obohatit lid země, v které se rozhodl žít. Může jim pomoci, aby svůj život nahlíželi i z jiného pohledu.
Použil jsem tuto analogii, abychom si uvědomili, jak se cítí člověk, který je cizincem, ale také to, že domácí mohou využít jeho jiný úhel pohledu pro svůj vlastní rozvoj. Za Ježíšem dnes přichází kananejka. Žena - pohanka, která žila jinou vírou a která si v očích žida nezasluhovala pozornost. Vždyť byla jiného vyznání a tedy nečistá. Ježíš ji z počátku též nevěnoval pozornost, protože si byl vědom svého úkolu ukázat spásu nejprve židovskému národu, ale když neustále za ním křičela, vyplnil její přání. V knize proroka Izaiáše se také mluví o cizincích, kteří dodržovali Boží zákon a proto je Bůh přijímá za součást svého vyvoleného lidu. I sv. Pavel v listu Římanům je zklamán chováním svých židovských souvěrců, kterým byla nabídnuta Boží přízeň a spása, ale oni toho nevyužili. „Když totiž Bůh nekomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné.“ (Řím 11,29). Židům byl nabídnut život s Bohem a v Bohu, ale oni se vždy odklonili, vždy začali hledat jiné bohy, ať už to bylo z jejich lidské slabosti, z jejich nedostatečné víry nebo slabého vztahu. Věděli, že jsou Bohem vyvolení miláčci, ale ne vždy to cítili. V dějinách spásy dostali velmi mnoho příležitostí žít a čerpat z Boha, ale nikdy toho naplno nevyužili. Až přichází Bůh sám, aby jim ukázal jak je možné žít, jak dosáhnout dlouho očekávané spásy a oni jej odmítají. Odmítají jej proto, že jsou v zajetí svých vymyšlených představ o víře a o Bohu. Dostali Boží zákon, ukazatel jejich lásky k Bohu a bližnímu, mohli se přesvědčit z Bible o milujícím Bohu, ale nevyužili toho. A když přichází sám Bůh, jsou již tak uvězněni ve svých vlastních představách, že jej ani nezpozorovali. A toto se může stát každému z nás. I my se můžeme stát otroky svých vlastních představ a nápadů, že ani nezpozorujeme, že Pán prochází kolem. Že Pán nám chce něco říci a posunout náš život kupředu. Jsme sice vyvoleni skrze křest, stejně jako byli vyvoleni židé, ale náš zrak hledí jenom na to vnější, jenom na předpisy a zákon křesťanského života, ale vůbec ne na milujícího Ježíše. Modleme se, otevřme Bibli, snažme se o setkání s naším Pánem, protože pouze tehdy prohlédneme, že za vším stojí milující Pán, který očekává, že jej budeme milovat. A víme dobře, že když někoho máme opravdu rádi, snažíme se mu neublížit. Když ublížíme, snažíme se napravit a právě o toto jde v křesťanství. Bůh židům od počátku nabízel vztah, ale oni toho nevyužili a tak nakonec nechá své vyvolené miláčky, aby si šli vlastní cestou a přijímá cizince, kteří mu slouží a kteří jej milují (srov. Iz 56,6). Sám říká ústy proroka Izaiáše: „Jejich celopaly mi budou potěšením na oltáři“ (Iz 56,7). To se může stát i nám, jestliže nevyužijeme nabízené Boží přízně, jestliže neotevřeme dostatečně své srdce Bohu, jestliže si nezamilujeme Boha. A jestliže nám chybí otevřené srdce, jestliže nám chybí láska k Bohu, dnešní evangelium nám nabízí cestu jak toho dosáhnout. Stejně jako kananejská žena, odmítaná cizinka, musíme jít za Ježíšem, křičet a žadonit o jeho milosrdenství tak dlouho, až nás nakonec vyslyší. Vždyť ona neměla právo požadovat uzdravení své dcerky, ale přesto byla vyslyšena. Proto když Pán vyslyšel ji, cizinku, jak by nevyslyšel nás, své vyvolené, tedy ty kteří jsou křtem navěky zapsáni v jeho milujícím srdci.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.