wz
« Setkání s Pánem uprost?ed b?snících vod - 19. ned?le v mezidobí (A) - Ty, Pane, který vedeš ?lov?ka - 21 ned?le v mezidobí (A) »

Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. ned?le v mezidobí (A)

13 Září 2008


Když je ?lov?k cizincem v cizí zemi, ?as od ?asu mu n?kdo dost citeln? ukáže, že nerozumí domácím, že nemá právo, aby ?erpal takové výhody jako obyvatel vlastní zem?. Narodil se totiž v jiných podmínkách, m?l jiné vychování a je p?ijat v té zemi pouze tehdy, pokud je ochoten alespo? v základních v?cech se p?izpůsobit lidem té zem? a p?ijmout jejich způsob života. Pokud prost? dokáže, že je má rád. Musíme však také vid?t druhou stranu mince. Cizinec také může velmi obohatit lid zem?, v které se rozhodl žít. Může jim pomoci, aby svůj život nahlíželi i z jiného pohledu.
Použil jsem tuto analogii, abychom si uv?domili, jak se cítí ?lov?k, který je cizincem, ale také to, že domácí mohou využít jeho jiný úhel pohledu pro svůj vlastní rozvoj. Za Ježíšem dnes p?ichází kananejka. Žena - pohanka, která žila jinou vírou a která si v o?ích žida nezasluhovala pozornost. Vždyť byla jiného vyznání a tedy ne?istá. Ježíš ji z po?átku též nev?noval pozornost, protože si byl v?dom svého úkolu ukázat spásu nejprve židovskému národu, ale když neustále za ním k?i?ela, vyplnil její p?ání. V knize proroka Izaiáše se také mluví o cizincích, kte?í dodržovali Boží zákon a proto je Bůh p?ijímá za sou?ást svého vyvoleného lidu. I sv. Pavel v listu ?ímanům je zklamán chováním svých židovských souv?rců, kterým byla nabídnuta Boží p?íze? a spása, ale oni toho nevyužili. „Když totiž Bůh nekomu n?co daruje nebo když n?koho povolá, je to neodvolatelné.“ (?ím 11,29). Židům byl nabídnut život s Bohem a v Bohu, ale oni se vždy odklonili, vždy za?ali hledat jiné bohy, ať už to bylo z jejich lidské slabosti, z jejich nedostate?né víry nebo slabého vztahu. V?d?li, že jsou Bohem vyvolení milá?ci, ale ne vždy to cítili. V d?jinách spásy dostali velmi mnoho p?íležitostí žít a ?erpat z Boha, ale nikdy toho naplno nevyužili. Až p?ichází Bůh sám, aby jim ukázal jak je možné žít, jak dosáhnout dlouho o?ekávané spásy a oni jej odmítají. Odmítají jej proto, že jsou v zajetí svých vymyšlených p?edstav o ví?e a o Bohu. Dostali Boží zákon, ukazatel jejich lásky k Bohu a bližnímu, mohli se p?esv?d?it z Bible o milujícím Bohu, ale nevyužili toho. A když p?ichází sám Bůh, jsou již tak uv?zn?ni ve svých vlastních p?edstavách, že jej ani nezpozorovali. A toto se může stát každému z nás. I my se můžeme stát otroky svých vlastních p?edstav a nápadů, že ani nezpozorujeme, že Pán prochází kolem. Že Pán nám chce n?co ?íci a posunout náš život kup?edu. Jsme sice vyvoleni skrze k?est, stejn? jako byli vyvoleni židé, ale náš zrak hledí jenom na to vn?jší, jenom na p?edpisy a zákon k?esťanského života, ale vůbec ne na milujícího Ježíše. Modleme se, otev?me Bibli, snažme se o setkání s naším Pánem, protože pouze tehdy prohlédneme, že za vším stojí milující Pán, který o?ekává, že jej budeme milovat. A víme dob?e, že když n?koho máme opravdu rádi, snažíme se mu neublížit. Když ublížíme, snažíme se napravit a práv? o toto jde v k?esťanství. Bůh židům od po?átku nabízel vztah, ale oni toho nevyužili a tak nakonec nechá své vyvolené milá?ky, aby si šli vlastní cestou a p?ijímá cizince, kte?í mu slouží a kte?í jej milují (srov. Iz 56,6). Sám ?íká ústy proroka Izaiáše: „Jejich celopaly mi budou pot?šením na oltá?i“ (Iz 56,7). To se může stát i nám, jestliže nevyužijeme nabízené Boží p?ízn?, jestliže neotev?eme dostate?n? své srdce Bohu, jestliže si nezamilujeme Boha. A jestliže nám chybí otev?ené srdce, jestliže nám chybí láska k Bohu, dnešní evangelium nám nabízí cestu jak toho dosáhnout. Stejn? jako kananejská žena, odmítaná cizinka, musíme jít za Ježíšem, k?i?et a žadonit o jeho milosrdenství tak dlouho, až nás nakonec vyslyší. Vždyť ona nem?la právo požadovat uzdravení své dcerky, ale p?esto byla vyslyšena. Proto když Pán vyslyšel ji, cizinku, jak by nevyslyšel nás, své vyvolené, tedy ty kte?í jsou k?tem nav?ky zapsáni v jeho milujícím srdci.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.