wz
« Ty, Pane, který vedeš ?lov?ka - 21 ned?le v mezidobí (A) - ??еван?ивна ?и??ема на ?в. ?оан ?о?ко »

?ой?о не ?азби?а ?????а, не ?азби?а блага?а ве?? за ???? Х?и??о? - ?????овден

13 Září 2008


?а?о има к???? на ?ве?а? ?а?о ???бва да има ?к??б? Тези в?п?о?и ?иг??но ?и е задавал в?еки един о? на?.
?а д??на?а ??ка на о?емгоди?ни? ми ?ин ?ео?ги напипва? б??ка, гол?ма колко?о бонбон “л?к?е “. ?а 29 ма?? 1994 година нап?ави?а ?нимка на ко???а , на ко??о ??но ли?е?е ко??но?о об?азование. Спе?но ни п?ие?а в ин??и???а по о??опеди? в ?о?на ?ан?. ???ме много ?аз???оени. След ка?о нап?ави?а ??о?ве?ни?е из?ледвани? ни каза?а, ?е ако б??ка?а п?од?лжава да ?а??е, ???бва веднага да о?идем за ?пе?на опе?а?и?. Това не ?е наложи. ?оле?ме ?е на ?ога ? гол?ма в??а и по?е?ава?ме моли?вена?а г??па за из?еление на болни. ?а 25 ?еп?емв?и 1995 година о?ново нап?ави?ме кон??олна ?нимка. Снимка?а бе?е но?мална - не ?е вижда?е и ?леда о? об?азование?о. ?ека??? ?е заин?е?е??ва ? какво ?ме лек?вали де?е?о. ??гово?и? м?: “С ни?о”. Тогава ?ой попи?а: “?ой го излек?ва?” ? аз изпов?да? : “?о?под!”
? ние но?им ?азли?ни к????ове. ?иво? без к???? не може, понеже ?ак?в живо? ??ава п?азен. Тази и??ина ни е о?к?и?а в ?вангелие?о. Ч?ез к????а ?ме ?па?ени, ??ез него имаме до???п до ?ог и ??ез него можем да ?азбе?ем, колко много ?ог ни оби?а. Сами? ?ог ?лезе на зем??а, за да можем ние да живеем ? него. ?онеже до ?огава, до момен?а п?еди да б?де о??ден и о?веден п?ед ?он?ий?ки? ?ила?, п?еди да б?де же??око би??ван и ?м???вен да ?и но?и к????а, п?еди да б?де ?азп?на?, да ?м?е и да в?зк???не на ??е?и? ден, ние, ?ове?ки? ?од, б??ме в много ло?о ????о?ние. ???а?ме ?е на ?ам, на ?ам, недоволни как?о из?аил??ни?е в п???ин??а, на кои?о по??о?нно не?о лип?ва?е. ?о??о?нно ?е оглежда?а в ?гипе?, м???о?о на ???но?о ?об??во, ка?о к?м м???о на ?па?ение?о. ?ог п?а?а о??овни змии, за да о??ана? ?амо ?ези, кои?о ?е пов??ва?, кои?о ?е погледна? ?имвола на ?па?ение?о - зми? в???? кол. ??????? о?и??ва на?и? егоиз?м, на?е?о недовол??во, на?и?е г?е?ове и ни ??и на и??ин?ка л?бов. ?ока?о ?овек?? не но?и к????а, дока?о не го п?иеме, негови? живо? е в опа?но?? да б?де п?азен, ???ден о? големи? егоиз?м и го?деливо??, ? кои?о ?е бо?и в?еки ?овек. ???? дойде да ни на??и на живо?. ?а живо? п?лен ? ?опло?а, вода, ко??о овлажни ???а?а ни п???ин?, ?ве?лина, ?адо??, ?а??ие и л?бов. ?о ?ова не може да ??ане без к????а. ?онеже ?амо ??ез же??ока?а ?м??? на ???? Х?и??о? ?о?а?а п?идоби?а ?ожие?о ?инов??во, живо?, ?ве?лина, ?а??ие ???о и по в?еме на ?ози ?в??. Човек живее? в егоизма, никога не е ?а??лив. Ща??лив ??ава, кога?о запо?не да дава, да ?е же??ва, кога?о ?е пла?е о? болка?а, как?о жена?а на болно?о мом?е. Само ?огава ?в??до?о ????е омеква, ?амо ?огава ??ава о? ???дено - ?опло. Само ??ез к????а и же??ви?е ни може да б?де п?оменен ?ве?а около на?. Това не е никак?в ?адиз?м, а л?бов. ?онеже л?бов?а но?и к????а и ?ам, к?де?о в?и?ки ми?л??, ?е е л?до??. ? много доб?е знаем, ?е за?ади ?овек, кой?о оби?аме, ?ме го?ови да подне?ем много ???адани?, много болки. ? ?ова е на?ин на п?иемане на на?и? к????. ??????? винаги изи?ква ?ми??л. ?на?е ?амо ?е изм??ваме, а ?ова н?ма ?ми??л. Ч?ез к????а на ???? Х?и??о? б??ме ?па?ени и ние можем ??ез ?вои?е к????ове да помогнем да ?па?им д??ги ?о?а около на?. ?е за?ади ?ова, ?е ?ме доб?и ?о?а, за?ади л?бов?а ни. ??????? има ?ми??л ?амо в л?бов?а. Само за?ади л?бов?а б??ме обога?ени и за?ади не? може?е ???? Х?и??о? да ”понизи Себе Си, ка?о п?ие об?аз на ?аб и ?е ?подоби на ?ове?и; и по вид ?е оказа ка?о ?овек, ?ми?и Себе Си, бидейки по?л??ен до?и до ?м???, и ?о ?м??? к????на. ?а?ова и ?ог ?о ви?око в?здигна и ?? даде име, кое?о е по-го?е о? в??ко име, ?а в име?о на ?и???а да п?еклони колене в?и?ко небе?но, земно и подземно,и в?еки език да изпов?да, ?е ?и??? Х?и??о? е ?о?под, за ?лава на ?ога ???а.” (Флп 2,6-11)
Това е п??? за на?. ?ека излезем о? ?ебе ?и, да по??оим за малко на ?олго?а и ?лед ?ова да ???гнем и ???о как?о ???? Х?и??о?, да запо?нем да п?идаваме ?ми??л на на?и?е к????ове. ?онеже ??ез на?и? к???? и ??ез на?и?е же??ви можем да помогнем на ?ог да ?па?и б?а?? и ?е???и около на?.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.