wz
« ?о?под ?е пове?и, п?а?и ?е да ?л?жи? на ?ог и об?е??во?о. - 29 недел? п?ез година?а (?) - ??и?ки ?ме канени ? дома ?и п?и небе?ни? ни ??е? ?? 2 ноемв?и - ??зпоменание на покойни?е »

?би?ай! - 30 недел? п?ез година?а (A)

26 Říjen 2008


?з 22,20-26; 1 Сол 1,5в-10; ?? 22,34-40

С?пе?ни?е??во?о в ?ове?ки? живо? е не?о нап?лно но?мално. ?наем доб?е, ?е в?еки ?е бо?и ? живо?а, за да о?елее и да о?еле?? и негово?о ?емей??во и негови?е де?а. Това не?о е нап?лно но?мално, понеже ?ог ни е ??здал ? ин??инк?и, за да ни опазва?, да ни п?ав?? ак?ивни. ?он?кога ??пе?ни?е??во?о ни може да ??игне до ?акава ??епен, ?е запо?нем да ми?лим ?амо за ?ебе ?и и да не ?е ин?е?е??ваме, какво ?е ?л??ва ? ?о?а?а около на?. С?аваме безогледни и не ?е ин?е?е??ваме изоб?о за положение?о на д??ги?е ?о?а и ?емей??ва. ?ко ?е ??е?на? двама големи ??пе?ни?и, ?бл???к?? им п?е?а??ва в?в война. ?ие знаем, ?е много войни запо?на?а за?ади ??пе?ни?е??во. С??емеж?? за вла?? и бога???во ??о?и много злини в ?ели? ?в??, какви?о мнозина п?ежив??а по в?еме на ?ве?овни?е войни. ? дне? има по ?ве?а много войни и ?е??но да кажем, много о? ??? има? повод в ??пе?ни?е??во?о. ?ог ни познава, знае какво доб?о и зло има ?к?и?о в на? и по как?в на?ин можем да го п?еодолеем. ??п?еки ?ова ни о??ав? мак?имална ?вобода, кога?о ?е ?овек об??не ??е?? ?овек. ?а из?аил??ни?е, п???ва?и из п???ин??а, ?ог запов?да да не п?и?е?н?ва? ??жден?и?е и да не ги ?гне??ва?, понеже много доб?е знае?е, ?е ?акива не?п?аведливо??и п?едизвиква? в ?овека аг?е?и?. ? ако невинни?? н?ма в?зможно?? да ?е п?едпазва, в ?ак?в ?л??ай ?ог ?е за???пва за за?егна?и?. ??и?ки ?ме ?ожии де?а и С?зда?ел?? и?ка да ?е оби?аме, да ?е обога??ваме един о? д??г. Само в ?ак?в ?л??ай можем да запазим ми?а.

?омн?, кога?о б?? мал?к и запо?на? да ?е би? ? б?а? ?и по?ади н?каква п?епи?н?, как майка ми или ба?а ми ?е доближава?а к?м на?  и ни ?аздел??а. ??п?еки ?е б?? много ?до?ан, винаги ??п?ва?а не по?ади ?во??а ?ила, а по?ади ?ова, ?е ?важава? ?е?ни? ав?о?и?е?. ? ?ака ?иг??но е било и в?в ва?и? живо?. С?пе?ни?е??во?о е гол?ма ?ила и може да по?оди гол?мо зло. ?не? евангелие?о ни ??и, как да ?е овлад?ваме. ?л??а нами?аме в л?бов?а – л?бов?а к?м ?ог и ближни? ?и. ??гово??? на в?п?о?а, кои о? ?ожи?е заповеди ?а най-зна?ими, ни показва на?ина, как да ?е на??им да оби?аме и??ин?ки. ???ва?а к?а?ка е л?бов?а к?м ?ог. Човек?? ???бва да ?азбе?е, ?е е оби?ан ?ожи ?ин или д??е?? и да под?ини ????е?о ?и п?ед ?ог, за?ади о?но?ение?о ?и к?м ?его, за да може  и??ин?ки да оби?а ближни? ?и. ?онеже ако не ?е ??в??ваме до??ойни ?инове и д??е?и, н?ма в на? ми? и наоколо ?аз??ваме зло?о и безпокой??вие?о. ?о ако ?ме вл?бени и ????е?о ни е изп?лнено ? л?бов?а к?м ?ог - на?и? ??зда?ел, ?е оби?аме и д??ги?е, понеже ?е б?дем ?бедени, ?е и ?е ?а ?ожи де?а ка?о на?. Само ?иновна?а л?бов к?м ?ог ни ?пи?а да п?авим зло на д??ги?е и ни помага да п?еодол?ваме ?вои?е ин??инк?и и ?вое?о ??пе?ни?е??во. Само в ?ак?в ?л??ай ?а??е на?а?а л?бов и ние ?е ??здаваме ??айни и ??бави о?но?ени??а. ?ко п?к не ???гнем по ?ози евангел?ки п??, и най-големи? п?и??ел може да ни ??ане ??пе?ник, понеже в ?ак?в ?л??ай ни?о ?ой, ни?о ?ог не би?а могли да ни ?п?а?. ? изк??ение?о е пон?кога гол?мо.

?ог ни запов?да да оби?аме ?его и да оби?аме д??ги? ка?о ?ебе ?и, понеже ?амо по ?ак?в на?ин можем да запазим ми?а помежд? ?и и да ?виде?ел??в?ваме за ?ог п?ед д??ги?е. ?онеже ?амо л?бов?а ни може да п?ивле?е н?кого к?м ?ог, как?о е п?ивл?кла нови ??и??и?ни в Сол?н. ?ека и ние ?е по???дим в???? зад?лбо?аване?о на на?а?а л?бов, за да мога? и ?о?а?а около на? да ?и гово??? за л?бов?а, ко??о излиза о? на?а?а ено?и? и ?? да ги п?ивли?а, как?о ?а били п?ивли?ани ези?ни?и?е по в?еме на живо?а на ?в. ?авел.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.