wz
« ?би?ай! - 30 недел? п?ез година?а (A) - ?а?и? нови?е библей?ки иг?и »

??и?ки ?ме канени ? дома ?и п?и небе?ни? ни ??е? ?? 2 ноемв?и - ??зпоменание на покойни?е

4 Listopad 2008


??еки ?и п?ед??ав? ?емейно?о огни?е ?азли?но. ??кой п?и изгова??не на ?ази д?ма ?и п?ед??ав? не?о п?и??но, а д??г?о не?о не много ??баво. Разби?ане?о на не?а?а винаги зави ??? о? на?и? ли?ен опи?. ?о в?и?ки и?каме м???о?о, кое?о ?м??аме за ?во? дом да е ???но. Там да можем да по?иваме и да б?дем ?акива, какви?о ?ме  ?и - е??е??вени и да има ?о?а, кои?о  ни оби?а?. ?а да ??пеем да ??г?адим ?ак?в дом, к?де?о да ?е ??в??ваме доб?е е много ???дно, изи?ква много же??ви и л?бов к?м в?и?ки?е ?ленове на ?емей??во?о. Све?и ?авел в   по?лание?о до ?имл?ни?е гово?и за ?ова, ?е в ?ози ?в?? не е в?зможно да избегнем же??ви, ???адание, болки, даже и ?м???. ??п?еки ?е, ?е зв??и ???анно, ??к на зем??а ?амо ?ези не?а мога? да ??здада? ???но м???о, за?о?о в??ка л?бов ???бва да б?де доказана ? же??ва.
 
???ме изк? пени ??ез же??ва и ?е б?дем ??дени ?по?ед големина?а на на?а?а же??ва, п?ине?ена ? л?бов. ?ог за?ади на? ?е же??ва и ?ака ни ??и, как  да по???пваме. ?ог ?е п?ине?е в же??ва, за  да можем да живеем ? ?его и  ?лед неизбежна?а ?м??? да п?идобием ново ?емейно огни?е. След ?м????а н?ма к?ай, а ни о?аква нов дом. ?ом, к?де?о ни о?аква оби?а? ?ог и в?и?ки , кои?о нап??на?а ?ози ?в??.  Те б??а наме?ени за под?од??и, а ?ова озна?ава ?е ?а ?е на??или на же??в?ва?а л?бов, ко??о ???бва да има в?в в??ко ?емейно огни?е. ? ние ?ме покан  ени в ?ози дом, в дома на на?и? небе?ен ??е?, но ?амо ???бва да ?е на??им да ?е оби?аме до ?акава ??епен, ?е да ?ме го?ови да пона??ме же??ви. Све??и?е ??ана?а ?ве??и, за?ади ?ова, ?е ??п??а да пона??? за?ади ?ог и д??ги големи же??ви.
?а?е?о земно?о в?еме намал?ва и в?еки имаме н?жда о? п?ом?на?а. ?акво би?ме п?оменили, ако би?ме могли да живеем о?ново? ?дна жена ?азказва: ??еди н?колко години н?кой попи?а, дали би? не?о п?оменила в ?во? живо?, ако би? могла да живе? о? ново. ?е м? о?гово?и?, но в?п?о??? ме до??а обезпокои. ?оми?ли? ?е?иозно в???? в?п?о?а и каза?: ?ко би? могла да живе? о? ново, по-малко ??? да п?иказвам и по-ве?е ??? да ?л??ам. ?е би? о?казала на п?и??ели да дойда? на го??и, как?о им о?каза? за?ади ?ова, ?е мои?е мебели не ?а до??а???но ??бави. ?и? ?и наме?ила в?еме да ?л??ам п?иказки?е на баба ми, кога?о и?ка?е да ми ги ?азкаже. ?ове?е би? иг?ала заедно ??? ?вои?е де?а и не би? ?е ка?ала, ?е идва? ? м???ни д?е?и. ?е би? гледала ?олкова ?елевизи?, а пове?е би? набл?давала обикновени? живо?. ?ове?е не?а би? ?подел?ла ??? ??п??га ?и. ?ога?о би? ?е ?азбол?ла, би? о??анала на легло?о, а не на м???о да ?або?? ? ?емпе?а???а, понеже ?в???? н?ма да ?п?е за?ади ?ова, ?е не ??м на ?або?а. ?а мое?о де?е, кога?о и?ка?е да го ?ел?на, никога не би? казала, „??ига, ? ?и в??ви да ?е измие?.“ ?ове?е би? казала „оби?ам ?е“ и много по-малко „??жал?вам“. ?зоб?о не би? п?опил?ла ни?о мин??а и би? ?е ???емила да ? п?еживе? и??ин?ки. ? на?е?о в?еме намал?ва. ?акво ???бва да п?оменим, за да ?е на??им на и??ин?ка?а л?бов, ? ко??о можем да влезем в небе?но?о ?а???во, в дома на на?и? небе?ен ??е?. Това оба?е не може да ??ане без же??ва и без л?бов.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.