wz
« ?а?и? нови?е библей?ки иг?и - Рожде??во Х?и??ово ?? 25.12.2008г. (пол?но?) »

Све?а ?ого?оди?а - ?ез?кве?но за?а?ие (8.12.2008г.)

8 Prosinec 2008


sv. Bogorodica?и?ие 3,9-15.20; ?? 1,3-6.11-12; ??ка 1,26-38

Ц??ква?а дне? ни п?едлага да п?азн?ваме п?азник ?ез?кве?но за?а?ие на ?в. ?ого?оди?а. ??ипомн?ме ?и, ?е в ?ожи? план на ?па?ение?о ?в. ?ого?оди?а заема?е едно о? п?едни?е ме??а. ?а да изп?лни ?ожи? вол?, ???бвало да б?де ?и??а, без г???. ?ожем да пи?аме, за?о ?ог ??здаде ?в. ?ого?оди?а без г???? ??гово??? е ле?ен. ?ожи? Син не може да б?де ?оден о? г?е?ни? ?овек. С??о ???бвало да б?де в?зпи?авам ??в???ено и ?ова не е в?зможно да ?е пол??и о? г?е?ен ?овек.

???во?о ?е?иво ни напомн?, о? к?де идва г???. ????аме ?е к?м п??ви?е ?о?а, кои?о желаейки да ??ана? ?ог, изв???ва? г??? и ?ака ?е ли?е?? о? ?ожие?о п?и????вие. ? ?ози ?л??ай г?б?? ??е? за ?и??о?а и за п?аведно???а. ??е??? навлиза в ?ове?ки? ?од и ?о?а?а без да мога? да го овладе??, п?едава? го о? поколение?о на поколение?о. У?е?аме, ?иг??но, в какво ло?о ????о?ние ?е нами?аме. ?ба?е ?ог не ни о??ави, понеже знае, колко ?ме в???но?? ?лаби и безпомо?ни. ? момен?а кога?о п??ви?е ?о?а изв???ва? г???, обе?ава, ?е жена?а, ?е по?ази зми??а – зна?и: ?а?ана?а или изк??и?ел?. ??евна?а ???ква винаги ?м??ала ?в. ?ого?оди?а за ?ази жена, ко??о победи зми??а. ?а да може да ? победи, ???бва да б?де изб?ана и п?лна ??? благода?. ?лагода? винаги озна?ава да ?ме нап?лнени ??? Све?и? ???. ? кой?о е п?лен ??? Све?и? ???, ?ам ве?е г??? н?ма м???о. ? ?ова положение ?е нами?а?е ?в. ?ого?оди?а, ко??о в ?ожи? план на ?па?ение?о заемала важна ?ол?. Т? ???бвало да б?де изп?лнена ??? Све?и? ???, понеже ?ожи? Син, не би мог?л да б?де но?ен в не?и??о?о ??ло. ?а?ади ?ова ?ог п?и????ва п?и за?еване?о й и нап?лн?ва ? ??? Све?и? ?вой ???, за да зло?о не може да навлезе в нейни? живо?. Така ?в. ?ого?оди?е из?а?нала в ?ожие?о п?и????вие и ?азвила ?во??а ли?но?? ?ака, ?е е била го?ова да о?гово?и ? „?а“ на ?ожи??а вол?.

?ог ? изб?ал за ?во??а ?????дни?ка в???? ?па?ение?о на ?овека и за?ади ?ова дне? благода?им за нейни? живо? и п?азн?ваме нейно?о ??здаване. ?онеже ?? е ?????дни?ила ? ?ога и ?ака положила о?нова за ?па??ване?о на ?ове?ки? ?од. ?а?ади г?ижа й за ?во? ?ин и на? ?па?и?ел ???? Х?и??о?, ние п?идоби?ме ?ожие?о ?инов??во заг?бено в ?а? и б??ме о?иновени о? ?ог и изп?лнени ? ?ожи??а благода?. ?не? можем да п?азн?ваме и ?лавим ?ази гол?ма благода?, ? ко??о ?ог ни е нада?ил, ??ез онова ?ого?оди?но „??“, за?ади кое?о имаме в?зможно?? и дне? о?ново да ??здадем в??зка?а ? ?ог, в?п?еки ?е ?ме големи г?е?ни?и.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.