wz
« Све?а ?ого?оди?а - ?ез?кве?но за?а?ие (8.12.2008г.) - Све?о?о ?емей??во - 28.12.2008г. »

Рожде??во Х?и??ово ?? 25.12.2008г. (пол?но?)

24 Prosinec 2008


narozeni?? 9,1-3.5-6; Ти? 2,11-14; ??ка 2,1-14
?ога?о ?е ?ажда де?е, ?емей??во?о п?ежив?ва големи п?омени. ??п?ва? ?е ?азли?ни не?а, за да де?е?о б?де по??е?на?о колко?о може най-??баво. ?е ???бва да гово?им за ?адо???а, ко??о излиза о? ????а?а на близки?е. ??еки м? желае зд?аве, ??пе? и живо??? да м? мине ??баво. ? о? какво ?е н?ждае ?ова малко, ?лабо и зави?е?о о? помо??а на д??ги? бебе? ?а б?де п?ие?о, да б?де на??анено, да м? б?де ?опло, да б?де оби?ано, да м? н?кой об??не внимание. То идва на ?ве?а и не може да ?е пог?ижи ?амо за ?ебе ?и, ???бва да има д??г, кой?о ?е пог?ижи за него. ? какво ??ава ? ?оди?ели? ?о-п?ин?ип живо?а им ?е п?омен? ко?енно. ?ебе?о им изи?ква много внимание и ?е ???бва да ?е пог?ижа? в?п?еки ?е им ?е ?пи, в?п?еки ?е ?а гладни, в?п?еки ?е има? д??ги н?жди. Цели? живо? ??об?аз?ва? ? малко?о бебе, понеже ?о е нап?лнило живо?а им ??? ?ми??л и ??? ?ве?лина.
? дне? в на?е?о ??и??и?н?ко ?емей??во ?е ?ажда бебе. ?ебе?о, кое?о п?ина?? ?па?ение на в?еки един о? на?. Това бебе – ?ожие?о бебе, ?е ???о н?ждае о? ?ова, да б?де п?ие?о, да м? б?де ?опло, да б?де оби?ано, да м? об??нем внимание. То ?е е ?одило ?изи?е?ко п?еди 2000 години, но ?ега и?ка да ?е ?ажда в на?е?о ????е. ?а б?де п?ие?о в ??ли?е на на?е?о ????е. Там ???бва да подго?вим ?акива ??лови?, за да ?е ??в??ва колко?о може ??баво и ???но. Т??бва да п?оменим ?во? на?ин на живо?, как?о ?оди?ели на п??во?одно?о ?и де?е. ? ?ен???а на на?е?о внимание не ???бва да ??ои ни?о д??го о?вен ново?одено?о ?ожие де?е. ?онеже ?о ?е вна?? ?ве?лина и ?ми??л в на?и? живо?. Че не ?ме подго?вили ??лови?? С?ига да подго?вим ????е?о, понеже ни?о ?в. ?ого?оди?а, ни?о ?в. ?о?и? не п?едполагали, ?е ?е?ни? мал?к ???? ?е ?е ?оди в пе?е?а?а, к?де?о но??ва?а живо?ни?е. ??п?еки ?е в?н?но?о м???о не е било под?од??о, нап?авили ?а в?и?ко в?зможно, за да ?ожи? Син б?де п?ие? ? л?бов. ??п?еки ?е е било ???дено, нап?авили в?и?ко в?зможно да м? б?де ?опло. ??п?еки ?а били бедни, нап?авили в?и?ко в?зможно, за да б?де на??анено. ?ека и ние нап?авим в?и?ко в?зможно, за да може да ?е ?ажда в на?е?о ????е. ?а?ади ново?оден ?ожи? ?ин, нека да п?оменим на?ина на живо?. ?ека м? об???аме пове?е внимание?о ?и. Само ?огава в ??мнина?а на ????е?о ни ?е ?ве?не ?ве?лина и ????е?о ?е б?де изп?лнено ? ?адо??, как?о ???ме в п??во?о п?о?ок?ва?о ?е?иво на п?о?ок ??а?. Само ?огава ?е ??е?им ?ожи? доб?о?а, ?па?и?елна за в?и?ки?е ?о?а, как?о го е напи?ал ?в. ?авел в по?лание?о ?и до Ти?. ? дне? ангели?е ???о как?о п?еди 2000 години казва? на в?еки един о? на?: „?лагове??? ви гол?ма ?адо??, ко??о ?е б?де за в?и?ки ?ове?и; за?о?о дне? ви ?е ?оди Спа?и?ел, ?ой?о е Х?и??о? ?о?под.“


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.