wz
« Рожде??во Х?и??ово ?? 25.12.2008г. (пол?но?) - ?ог е ? на?, нека о?во?им ????е. - 1.1.2009г. »

Све?о?о ?емей??во - 28.12.2008г.

31 Prosinec 2008


?ве?о ?емей??во?ивеем в в?еме?о, кое?о налага големи изи?квани? в???? на?и?е о?но?ени?. Разд?ла?а, ко??о пон?кога ??ига до ом?аза?а ??е?аме ?е??о. ??е пове?е б?акове ?е ?азвежда? и ?емей??ва н?ма? ??бави о?но?ени? помежд? ?и. ?ожем да пи?аме, к?де ?е нами?а ко?ен?? на ?ова положение. ?не? п?азн?ваме п?азник, к?де?о ?и п?ипомн?ме на?ин на живо? на Све?о?о Семей??во и ?е?ива?а ни п?едлага? на?ин, по как?в мога? да б?да? ?е?ени п?облеми в ?емей??во?о. ??п?еки ?е е много ???дно да ?е по??игна? в?и?ки п?облеми, ?ог ни дне? п?едлага да ги погледнем по ?ледни? на?ин.
?не? ??аваме ?виде?ели на ?азгово?а межд? ?ог и ?в?аам. ?е???пеливи?? ?в?аам и?ка ?ин, но ?ог знае, ?е не?а?а не мога? да ?е ?б?дна? ?олкова б??зо. ???во ???бва да б?де нап?авена зд?ава в??зка межд? ?ог и ?в?аама, за да ?ог не б?де о??авен на „д??га?а лини?“. Ч?ез евангелие?о ??ана?ме ?виде?ели на в?ведение?о ?о?подне в ??ама. ?а?и? и ?о?и? о?ива? да п?ед??ав?? п?ед ?о?пода ?во? ?ин и да п?ине?а? же??ва за негови? живо?. Т?к ?е нами?а на?ин?? на ?е?ение?о на ?емейни?е п?облеми. Човек?? о? как?о бе?е за?азен ??? г??? и?ка да вла??в?ва в???? д??ги? и и?ка ?ами??к да по??игне не?а?а. ?? ?ам ?е пол??ава? д?лбоки и непоп?авими ?азделени? и ом?ази. ?в?аам и?ка на?ледник, подобно как?о в??ка женена двойка. ?ибли? го из?в?ва ка?о не?о но?мално. ??п?еки ?е ?амо?о желание е не?о положи?елно, има опа?но??, ?е о? ?илно?о желание ?овек?? заб?ав? за ?во? С?зда?ел и ?вои?е ??в??ва и ми?ли в??же ?амо к?м о?аквано?о де?е. ??облем?? е, ?е ?ак?в по??епенно налага големи о?аквани? или изи?квани? на де?е?о, на ?во? ??п??г или ?во??а ??п??га, кои?о ???бва да ??ава? пе??ек?ни, за?о?о и?ка, да б?да? идеални, ? д??ги д?ми идоли. ??облеми?е в ?емей??ва?а идва? о? ?акива ?илни изи?квани? и о?аквани?, кои?о ?ленове?е има? един к?м д??г. Такова положение води до ?л??а?, ?е п?е??авам да ?е?пек?и?ам ?вобода?а на д??ги?, и?кам да го овладе? ?по?ед ?во? об?аз, ?по?ед ?вое?о мнение, ?по?ед ?вои?е о?аквани? и изи?квани?. ?ба?е в ?акова положение п?е??авам да п?лн? ?вое?о зад?лжение, за?о?о на м???о да помагам и да ??а де?а?а ?и да помага? на мене и на д??ги?е, и?кам да овладе? д??ги?, да го?пода???вам над него, за да ??ане в?и?ко ?по?ед мои?е п?ед??ави. ??п?еки ?е е ?ова нап?лно ?ове?ко, ?ова не е п???? на ?ибли??а.
?о?и? и ?а?и? заедно о?ива? в ??ама. Т??бва да под?е??аем заедно, понеже ?е?ение?о не взе ?амо ?а?и? или ?о?и?, а двама?а. ?аедно идва? п?и ?во? л?бим ?ог и и?ка? да п?ед??ав?? ?во? малки? ????, за кого?о но??? о?гово?но???а. ?е ?и казва?, ?ега имаме ?ин, ?ой ?и е на? и ние ?е нап?авим в?и?ко в?зможно да ???гне по п???, кой?о ?е б?де в ??гла?ие ? на?и?е изи?квани?, о?аквани? и п?ед??ави. ??ав?? д??го?о! ?ава? обе? на ?о?пода на м???о де?е?о ?и и ?имволи?но го же??ва? ??ез две?е г?л?б?е?а. Така г?б?? п?аво?о за него и п?едава? на ?ог п?аво, ?ой да м? назна?и п???? на живо?а. ??п?еки г?б?? п?аво?о на него и негово?о б?де?е, не г?б?? о?гово?но???а да го в?зпи?а? и да м? помага? в ?азви?ие?о м? ?ака, за да ведн?ж изп?лни ?ова, кое?о ?ог ?е пои?ка о? него. ?ко ?е о?кажа о? ?вои?е изи?квани?, о?аквани? и п?ед??ави и запо?на да набл?давам ?о?а?а до мен ? ?ожи?е о?и, кои?о винаги и?ка? ?вобода и ?а??ие?о, д??ги?е до мене, и да ?а мои?е де?а, ?е ?е ??в??ва? ?вободни. ?а?о?о ?е мога? ?вободно да ?????? и нами?а? ?во? жи?ей?ки п??, кой?о не е на?е??ан ?по?ед мои?е изи?квани? и о?аквани?, а о? о?гово?но??и и зад?лжени? ?п??мо ?ог, мене и д??ги?. Т?к не ми?л? ?вобода?а, к?де?о в?еки ?и п?ави какво?о и?ка, а ?вобода, ко??о излиза о? ?и??о ????е и е ог?ани?ена ? зад?лжени??а и о?гово?но??и к?м ?ог, к?м ?ебе ?и и к?м д??ги?. ?ко ?е по???п? по ?ак?в на?ин, винаги ?е пе?ел?, за?о?о ако д??ги? до мене ?е ??в??ва ?вободен, никога не и?ка да ме нап??не, ?е б?де ?а??лив и н?ма да пожелае да ?е ?аздел? ? мене. С??о и ?в?аам и Са?ай ???бвало да ?е о?вобод?? о? ?вои?е о?аквани? и изи?квани?, за да б?да? нада?ени ??? ?ин. ?ов??вали в ?ог, зна?и нап?авили зд?ава и ??айна в??зка ? ?его и за?ади ?ова ?ог може да нап?ави нев?зможно, да им даде ?ин, за?о?о ?ин?? н?ма да им ??ане идол. Това дне? ?ог и?ка о? на?. ?а нап?авим ? него зд?ава и ??айна в??зка и ??ез ?пование?о к?м него да о?вободим д??ги?е о? на?и?е егои??и?ни п?ед??ави, о?аквани? и изи?квани?, кои?о ?а много опа?ни и ?а ?еме?о на ?азд?ла?а и ом?аза. ?о ?ова не може да ??ане без да п?авим не?а?а заедно - ? една ми??л, едно желание и една л?бов. ?а?о?о ?а?и? и ?о?и? заедно ?а в?вели ???? в ??ама и го п?ед??авили и п?едали на ?ог. Така ?е о?вободили о? ?вои?е п?ед??ави за де?е?о и ?о е могло ?покойно да ?е ?азвива, за да ведн?ж по??игне ?ова, кое?о о? него ?е пои?ка ?ог, зна?и да ?па?и ?о?а?а о? г?е?а. С??о и о? мо? б?а?, о? мо? ?е???а, о? мо??а жена, о? мо? м?ж, о? мое?о де?е ?е пои?ка или пои?кал ?ог да изп?лни ?во??а жи?ей?ка зада?а, и?кам ли да п?е?а на ?ова да ?е изп?лни ?ожи? план? ?ко не, мога и дне? да п?ед??ав? на ?ога ?ези, кои?о ???ада? о? мои?е егои??и?ни п?ед??ави и по??епенно да п?омен? ?во? на?ин на поведение?о ?и к?м ???.
 


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.