wz
« Све?о?о ?емей??во - 28.12.2008г. - ?ека живеем ??? Све?и? ???. »

?ог е ? на?, нека о?во?им ????е. - 1.1.2009г.

31 Prosinec 2008


?ога?о ?овек?? запо?ва не?о ново, винаги и?ка да има подк?епа о? д??ги?е, за да не о??ане в ?або?а?а ?ам. ?ко има подк?епа?а о? д??ги?е, дело?о в??ви много по-доб?е. ?о ако има подк?епа о? ?ог, не може да пов??ва на ?вои?е о?и, какво ?е ?б?два, без да ?е г?ижи много. ?онеже знаем, как?о казва книга?а на ?кле?иа??: „?аква полза за ?овека о? в?и?ки? м? ???д в кой?о ?е ???ди под ?л?н?е?о?“ (?кл 1,3). ?наем, ?е ако лип?ва ?ог в на?и?е дела, живо??? и ?або?а?а ни в??ви к?м ??е?а.
?? де?е ?и п?и?ежаваме едно ?вой??во. ?ко в???им ?або?а, имаме н?жда да гледаме в ли?е?о на ?оди?ели?е ?и, за да о??знаем, да ли ?а ??гла?ни ? на?а?а ?або?а или не. ?наем много доб?е, ?е ако ??е?аме ???но?о ??гла?ие, много по-ле?но ??п?ваме да в???им не?а?а. ?ко ???бва да поемем о?гово?но???а за ?во? живо? и ?оди?ели?е ни или ?а дале?е или ?а по?инали, имаме н?жда, да гледаме в ли?е?о на ?ог - да ?азбе?ем, дали е ??гла?ен ? на?и?е дела или не. ????но?? ?овек?? винаги има н?жда да ?азбе?е, дали ?ог ??ои близо до него, как?о един ба?а ??ои до де?е?о, кое?о ?е ??и да в??ви. ? дне?ни?е ?е?ива можем да забележим ???о?о желание, кое?о има?а ??ени?и?е п???ва?и до ?ма??: „???ани ? на?, за?о?о е п?иве?е?, и ден?? ве?е е п?евалил. ? Той влезе да о??ане ? ???.“ (??ка 24,29). Това из?аз?ва н?жда?а на един ?овек, кой?о винаги и?ка ?ог да ??ои до него. ?а?о?о как?о каза?ме ? подк?епа?а на ?ог в?и?ко в??ви по-ле?но. ?а?ади ?ова из?аил??ни?е по в?еме на п???ване из п???ин??а, ????е?а на?ин, как да о???е??в?? п?и????вие?о на ?ог. Така е в?зникнало благо?ловение, един вид желание „?ог да е ? мене“. Това не бе?е изми?лено о? ?овек, а ?ами? ?ог го дава на ?о?а?а ??ез оп?еделени д?ми и оп?еделен ?и??ал. ?ко ?а изв???ени ?по?ед закона, винаги е го?ов да п?и???пи к?м ?овека и да б?де ? него. ?о ?ова не може да ??ане без ?и??ала, за да ?овек?? не ?и ми?ли, ?е ?ог е зад?лжен да ??ои до него.
???о?и??а на ?па?ение показва, ?е ?ог винаги и?ка?е да б?де ? на?, но ?овек?? е ?ози, кой?о ?е о?дале?ава, кой?о заб?ав?, кой?о и?ка да н?ма ни?о об?о ? ?его. ?иждаме оба?е, в?п?еки ?ог не е желан, ????и на?ин, за да п?идобие ????е?о на ?овека. ?инаги е п?а?ал ?о?а, кои?о ?а м? ?л?жили и ??ез ??? поканил м?же?е и жени?е к?м об??ване?о ? ?его и к?м ?вобода?а в ?его. ?а?ади ?ова, „кога?о ?е изп?лни в?еме?о, ?ог изп?а?и Сина Си, ?ой?о ?е ?оди о? жена, ?оди ?е и под закона.“ (?ал 4,4).
?два в?в вид на обикновено бебе, кое?о ?е н?ждае о? помо??а на д??ги?е. ??п?еки ?е е ?ожи? Син, и?ка?е да п?иеме бедно???а на ?овека, за да може да го изк?пи. ??п?еки ?е е ?ожи? ?ин и ?ин на Ца??, и?ка да ??ане п?и??ел на в?и?ки. ?аже не м? е п?е?ило да ?е ?оди в много ло?и ??лови?, ка?о един о? най-малки?е и най-по?ледни?е ?о?а - по??е?на? о? най-бедни?е и най-п?о??и?е па??и?и. ?а?о ?акова не?о? ?а?о?о и?ка да б?де близо и до ?ози най-по?леден б?а? или ?е???а, кои?о ?е ?бл??ква? ? обикновени? живо?. ?а да обога?и ?е?ни? живо?, да ги зак?ил?, да ги подк?еп? и да им помогне в ?его да наме??? ?ми??л?? и п?лно?а на живо?а. Ч?ез к???ение?о ни бле?на в на?и? живо? нова ?ве?лина и Све?и? ??? изп?лн? д??а?а ни. ?ави?и ?амо о? на?, к?де ?е го п??нем, какво и?каме Той да изп?лни. ?деално би било, да н?маме в ????е?о ?и м???о, кое?о ?ог не може да по?е?и и да го о?ве?и.
?апо?ваме нова?а година, един пе?иод, к?де?о не знам, какво ?е ?е ?л??и, какво ?е ни п?ед??ои, дали ?е ??пеем в?в в?и?ко, кое?о година?а ?е доп?ине?е. ?оже да ?е ??в??ваме п?и?е?нени, но ако не поканим ?ог в на?е?о ????е и в на?и?е дни, ?иг??но н?ма да ??пеем. ?оже би, ?е ?е ни ?е ????ва, ?е ??п?ваме и без ?ога, но в???но?? в ?ели? негови? план, кой?о има ??? в?еки един о? на?, ?е ??пеем да ?в???им много малка ?а?? в ??авнение ? ?ова, кое?о би?ме ??п?ли заедно ? ?его. ?ог и?ка да п?и????ва в на?и?е дела. ??ка да ни ??ане близ?к п?и??ел, ? кого?о можем да ?поделим в?и?ко. ?ие ?ме, най-о?обено дне?, канени да живеем в ?егово?о п?и????вие. ?ека не заг?бим ?ази в?зможно?? да ?ме заедно ? ?его п?ез ??ла?а 2009 година, за?ади н?какви ?вои г?е?ки, л?жа, ?е има о?е в?еме или на?а?а незаин?е?е?овано??. ?ко би?ме знаели, колко ?ог ни оби?а, никога не би?ме го о??авили. ?о в???но?? не знаем и п?авим много малко да ?е запознаем. ?мин.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.