wz
« Мотото на 2008 година от главния настоятел на Салезианите на Дон Боско Дон Паскал Чавез - Ježíš jako Bůh i člověk »

Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého / The history of salvation in the symbology of the Byzantic liturgy of Saint John Chrysostom.

6 Srpen 2007

Abstrakt

FOGL, J. Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. České Budějovice 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Vedoucí práce Z. Demel.

 

Klíčové pojmy: liturgie sv. Jana Zlatoústého, symbolika v liturgii, dějiny spásy v liturgii, byzantská liturgie, anamneze dějin spásy, připomínka a zpřítomnění dějin spásy, proskomidie – příprava darů, liturgie Božího slova – liturgie katechumenů, liturgie eucharistie – liturgie věrných.

 

Práce se zabývá problematikou, jak si křesťané v byzantské liturgii sv. Jana Zlatoústého, prostřednictvím symboliky doprovázené slovem připomínají a zpřítomňují dějiny spásy (anamnezi dějin spásy).

V úvodní části se autor nejprve zamýšlí nad symbolickým jednáním křesťana při liturgii, jakožto způsobu vyjádření vztahu k Bohu, a dále se věnuje způsobu, jakým je dnes slavena liturgie sv. Jana Zlatoústého. Na tato témata, popisující vnější výraz slavení, pak navazuje kapitolou, která se zabývá duchovní stránkou této liturgie. Pro snazší orientaci v následujícím textu zakončuje úvodní část teologickými koncepcemi vybraných autorů liturgických komentářů.

Hlavní část práce autor zaměřuje na dějiny vzniku jednotlivých částí liturgie, na liturgické komentáře vybraných představitelů východního křesťanství, kteří ovlivnili vývoj byzantské liturgie, a na analýzu současného textu liturgie sv. Jana Zlatoústého, u něhož hledá způsob, jakým dochází k anamnezi dějin spásy.

V závěru práce autor shrnuje výsledky této analýzy a dochází k přesvědčení, že v jednotlivých částech byzantské liturgie se skutečně symbolicky připomíná a zpřítomňuje Ježíšův život.

Abstract

Key terms: Liturgy of Saint John Chrysostom, the symbology of The Divine Liturgy, the history of salvation in the liturgy, The Byzantine Liturgy, the anamnesis of the history of salvation, the reminder and making of the history of salvation present, Proskomedia or the Office of Preparation, the liturgy of the Word – the liturgy of the catechumens, the liturgy of the Eucharist – the liturgy of the faithful.

 

The thesis deals with the questions, how the Christians in the Liturgy of Saint John Chrysostom remind themselves the history of salvation and how they make the history of salvation present (i. e. anamnesis of the history of salvation) trough the symbols followed by the word.

In the first part the author deals with the Christians symbolic acts in the liturgy as the symbolic acts express their relation to God. In the next part he pays attention to the process of the celebration of the liturgy of Saint John Chrisostom. These themes that describe symbolic acts of celebration are followed by the chapter that deals with the spiritual aspects of the liturgy. For a better orientation in the next text he closes the introductory part with the theological conception of the selected authors of the liturgical commentaries.

In the main part of the thesis the author focuses on the history of the liturgy and on the liturgical commentaries of the selected authors of the Orthodox Christianity, who influenced the development of the Byzantine liturgy. Further, he focuses on the analysis of the present text of the liturgy of Saint John Chrysostom, where he searches for the ways the anamnesis of the history of salvation is reached.

In the final part of the work he presents the results of the analysis and concludes that the Jesus life is really reminded and made present in the particular parts of the Byzantine liturgy.

Ke stažení zde (*.pdf)


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.