wz

?би?ай! - 30 недел? п?ез година?а (A)

Written on 26 Říjen 2008 by


?з 22,20-26; 1 Сол 1,5в-10; ?? 22,34-40

С?пе?ни?е??во?о в ?ове?ки? живо? е не?о нап?лно но?мално. ?наем доб?е, ?е в?еки ?е бо?и ? живо?а, за да о?елее и да о?еле?? и негово?о ?емей??во и негови?е де?а. Това не?о е нап?лно но?мално, понеже ?ог ни е ??здал ? ин??инк?и, за да ни опазва?, да ни п?ав?? ак?ивни. ?он?кога ??пе?ни?е??во?о ни може да ??игне до ?акава ??епен, ?е запо?нем да ми?лим ?амо за ?ебе ?и и да не ?е ин?е?е??ваме, какво ?е ?л??ва ? ?о?а?а около на?. С?аваме безогледни и не ?е ин?е?е??ваме изоб?о за положение?о на д??ги?е ?о?а и ?емей??ва. ?ко ?е ??е?на? двама големи ??пе?ни?и, ?бл???к?? им п?е?а??ва в?в война. ?ие знаем, ?е много войни запо?на?а за?ади ??пе?ни?е??во. С??емеж?? за вла?? и бога???во ??о?и много злини в ?ели? ?в??, какви?о мнозина п?ежив??а по в?еме на ?ве?овни?е войни. ? дне? има по ?ве?а много войни и ?е??но да кажем, много о? ??? има? повод в ??пе?ни?е??во?о. ?ог ни познава, знае какво доб?о и зло има ?к?и?о в на? и по как?в на?ин можем да го п?еодолеем. ??п?еки ?ова ни о??ав? мак?имална ?вобода, кога?о ?е ?овек об??не ??е?? ?овек. ?а из?аил??ни?е, п???ва?и из п???ин??а, ?ог запов?да да не п?и?е?н?ва? ??жден?и?е и да не ги ?гне??ва?, понеже много доб?е знае?е, ?е ?акива не?п?аведливо??и п?едизвиква? в ?овека аг?е?и?. ? ако невинни?? н?ма в?зможно?? да ?е п?едпазва, в ?ак?в ?л??ай ?ог ?е за???пва за за?егна?и?. ??и?ки ?ме ?ожии де?а и С?зда?ел?? и?ка да ?е оби?аме, да ?е обога??ваме един о? д??г. Само в ?ак?в ?л??ай можем да запазим ми?а.

?омн?, кога?о б?? мал?к и запо?на? да ?е би? ? б?а? ?и по?ади н?каква п?епи?н?, как майка ми или ба?а ми ?е доближава?а к?м на?  и ни ?аздел??а. ??п?еки ?е б?? много ?до?ан, винаги ??п?ва?а не по?ади ?во??а ?ила, а по?ади ?ова, ?е ?важава? ?е?ни? ав?о?и?е?. ? ?ака ?иг??но е било и в?в ва?и? живо?. С?пе?ни?е??во?о е гол?ма ?ила и може да по?оди гол?мо зло. ?не? евангелие?о ни ??и, как да ?е овлад?ваме. ?л??а нами?аме в л?бов?а – л?бов?а к?м ?ог и ближни? ?и. ??гово??? на в?п?о?а, кои о? ?ожи?е заповеди ?а най-зна?ими, ни показва на?ина, как да ?е на??им да оби?аме и??ин?ки. ???ва?а к?а?ка е л?бов?а к?м ?ог. Човек?? ???бва да ?азбе?е, ?е е оби?ан ?ожи ?ин или д??е?? и да под?ини ????е?о ?и п?ед ?ог, за?ади о?но?ение?о ?и к?м ?его, за да може  и??ин?ки да оби?а ближни? ?и. ?онеже ако не ?е ??в??ваме до??ойни ?инове и д??е?и, н?ма в на? ми? и наоколо ?аз??ваме зло?о и безпокой??вие?о. ?о ако ?ме вл?бени и ????е?о ни е изп?лнено ? л?бов?а к?м ?ог - на?и? ??зда?ел, ?е оби?аме и д??ги?е, понеже ?е б?дем ?бедени, ?е и ?е ?а ?ожи де?а ка?о на?. Само ?иновна?а л?бов к?м ?ог ни ?пи?а да п?авим зло на д??ги?е и ни помага да п?еодол?ваме ?вои?е ин??инк?и и ?вое?о ??пе?ни?е??во. Само в ?ак?в ?л??ай ?а??е на?а?а л?бов и ние ?е ??здаваме ??айни и ??бави о?но?ени??а. ?ко п?к не ???гнем по ?ози евангел?ки п??, и най-големи? п?и??ел може да ни ??ане ??пе?ник, понеже в ?ак?в ?л??ай ни?о ?ой, ни?о ?ог не би?а могли да ни ?п?а?. ? изк??ение?о е пон?кога гол?мо.

?ог ни запов?да да оби?аме ?его и да оби?аме д??ги? ка?о ?ебе ?и, понеже ?амо по ?ак?в на?ин можем да запазим ми?а помежд? ?и и да ?виде?ел??в?ваме за ?ог п?ед д??ги?е. ?онеже ?амо л?бов?а ни може да п?ивле?е н?кого к?м ?ог, как?о е п?ивл?кла нови ??и??и?ни в Сол?н. ?ека и ние ?е по???дим в???? зад?лбо?аване?о на на?а?а л?бов, за да мога? и ?о?а?а около на? да ?и гово??? за л?бов?а, ко??о излиза о? на?а?а ено?и? и ?? да ги п?ивли?а, как?о ?а били п?ивли?ани ези?ни?и?е по в?еме на живо?а на ?в. ?авел.


Sphere: Related Content


?о?под ?е пове?и, п?а?и ?е да ?л?жи? на ?ог и об?е??во?о. - 29 недел? п?ез година?а (?)

Written on 18 Říjen 2008 by


?? 45,1.4-6; 1Сол 1,1-5б; ?а?ей 22,15-21
Сиг??но п?ежив???е много ?и??а?ии, кога?о н?к?де пои?ка?е нап?име? да влезе?е в ?ниве??и?е?а или да пол??и?е ?або?а. Човек в ?акова положение живее ? гол?мо о?акване и ?и казва, да но да ??ане. ?ко е в??ва?, вземе да ?е моли на ?о?пода да м? даде ?а? в?зможно?? да п?ави ?по?ед наме?ение?о ?и. ?ко ?е пол??и ?ез?л?а? и ?ме п?ие?и, изб?ани за ?ледване?о или ?або?а, ?огава на?и? живо? пол??ава на?ока. ?е?е не ?ме изо??авени и ??в??ваме ?е полезни. ?а да ?овек?? б?де изб?ан, ???бва да има под?од??и ?мени? за ?ледване или ?або?а. ?ко ги н?ма, ?иг??но никой ?або?ода?ел н?ма да го п?иеме, ако не и?ка да го на??и на ?або?а. ?збо??? в обикновени? живо? зави?и квали?ика?и??а, о? ?мени??а. Чове?ки?? избо? не може да б?де д??г, понеже в?еки ?е бо?и за да о?елее и да нап?лни живо?а ?и ??? ?ми??л.
?ожи?? поглед е д??г. ?ог не гледа на ?овека о? гледна?а ?о?ка на полза?а, а в?зпи?ание?о. ?ог не изби?а ?овека за „?во? ?або?а“ ?амо ?по?ед ?ова, кое?о може, но и ?по?ед ?ова, какво ново може ?овек?? да ?е на??и, какво може да ?азвие, какво може да ?азбе?е о? нова?а м? зада?а. ?о ?ак?в на?ин ?ог ?и подго?в? ?о?а?а п?ез векове?е. ?ог не гледа, кой каква има вла??, за да м? даде зада?а?а, а кой?о какво има ????е. ?з?аил??ни п?еживели 40 години в?в вавилон?ко?о изгнание, за?ади ?ова, ?е не ?а били до??ойни на ?ожи??а благода?. ??е??анали ?а да ?важава? ?о?пода и ?вое?о ????е п?ив??зали к?м идоли?е. Т??бвало да заг?б?? ?вободно?о ?и ?а???во, за да ?е ?е???, ?е не ?а по???пили п?авилно, ?е ?а ??г?е?или. ?ог ги о?вободи ??ез пе??ий?ки? ?а? ?и?о?, кой?о е бил ??ждене?, кой?о оба?е оби?а ?илно ?о?пода и за?ади ?ова е изб?ан ка?о ?ожи? ин????мен?, кой?о може да помогне да п?иоб?и ?ожи? на?од к?м ?о?пода. ?и?о? е изб?ан, да покаже на ?з?аил??ни п??? на в??а?а. ???о?и? ?е по??о?нно пов?а?? и кога?о ?ог ?е?и да изп?а?и ?во? Син, ???? идва в момен?а, кога?о в??а?а на ?з?аил??ни зави?и ?амо о? ?л?по?о изп?лн?ване на закони. ?два ????, кой?о ?илно оби?а ?о?а?а, кой?о изпов?да за ?во? небе?ен ??е? и ?о?а?а не го п?иема?. ?ак о??в??л?? ?ог, как?о п?еди векове?е ?а го о??в??л?ли ?е?ни?е ба?и. ???ана?а за?во?ени в ?во??а законна ?и??ема и ?а били ?олкова ?илно ?бедени, ?е ??ез изп?лн?ване?о на закона до ?о?ка, показва? на ?о?пода, колко е за ??? важен, ?е не забележели, ?е ?о?под гово?и к?м ???. ?ог изби?а ?во? Син, п?а?и го на зем??а и ?о?а?а на м???о да го п?иема?, го о??в??л?? и изми?л?? на?ин, как ?е го о??д??. ??и???пва? к?м него ли?еме?но и ?и??о, за да го ?вана? за д?ма. ?и?а? ?и??о: „?озволено ли е да ?е дава дан?к ке?а??, или не?“ (?а?ей 22,17) ???? не ??ава ?евол??ионе?. ???? е ?ожи? ?овек и ?ожи Син. ??огледа ???но?о зло, не им ?е ка?а, но показва им п????, как ???бва да ?е ?аз??ждава в???? ?ози п?облем. ??еки ?овек, кой?о в??ва и оби?а ?ог, зна?и и ние ??и??и?ни, ?ме зад?лжени да изп?лн?ваме зад?лжени??а ?и к?м ?ог и к?м об?е??во?о. ?и?о без едно?о не можем да живеем, понеже и две?е ин??ан?ии ни о?иг???ва? в?и?ко необ?одимо за живо?. ?а?и? живо? зави?и о? ?ог как?о и о? об?е??во?о. ?ог и об?е??во?о ни оп?едел?? зада?а?а и на?а?а ?л?жба. ?онеже без ?ези ин??ан?ии ?овек?? винаги ??ава егои??и?ен и заг?ижен ?амо за ?вои?е ?або?и. ?ко г?е?и ??е?? ?ог и не изп?лн?ва зад?лжени??а ?и к?м него, винаги об?азно г?би ?па??ва?о в?же, кое?о го ?па??ва о? ?илен в????, кой?о го б??а в заг?ба?а. ?ко г?е?и ??е?? об?е??во?о, г?би д??го?о в?же и в?????? на живо?а може да ?и п?ави ? него, какво?о и?ка. ?ко д??жим две?е в?же?а, не можем да заг?бим живо?а.
?е можем да живеем без ?ог и об?е??во?о, какво?о и да е. ? най-ло?о?о об?е??во пази ?овека п?ед д??ги?е и п?ед ?ами? ?ебе ?и. ?а?ади ?ова ?ме зад?лжени да го подк?еп?ме, да помагаме, да ?л?жим на него. ???ви?е ??и??и?ни ?а били п?е?ледвани о? об?е??во?о, но в?е пак ?а го ?важавали и изп?лн?вали ?вои?е зад?лжени? ?п??мо него.
???? ни ??и, да изп?лн?ваме зад?лжени??а ?и к?м ?ог и к?м об?е??во?о. ?икога, да не ?и кажем, ?е н?ма ?ми??л да ?е г?ижим за ?вое?о о?но?ение к?м ?ог и к?м об?е??во?о. ?а?а?а ?л?жба на ?ога и об?е??во?о ???бва да б?де п?име?на, за да може в?еки около на? да каже, как?о каза ?в. ?авел на ?ол?н?ки?е: „?еп?е??анно помним дело?о на ва?а?а в??а, ???да на ва?а?а л?бов и ???пение?о на надежда?а ви ? ?о?пода на?его ?и???а Х?и??а.“ (1Сол 1,3) ?ие ?ме изб?ани, п?извани ?ме в??а?а ни да п?ине?е плод, же??ва?а ни и ?або?а?а ни да п?ине?е л?бов и ???пение?о ни да п?ине?е надежда. С д??ги д?ми ??ез ?во? на?ин на живо? ? ?ог да п?идобием и??ин?ка?а в??а, надежда и л?бов, кои?о ?е ни п?авилно на??а?, какво озна?ава да даваме „ке?а?ево?о ке?а??, а ?ожие?о ?ог?.“ (?а?ей 22,21)


Sphere: Related Content


?ожие?о Слово е по???о, каква по?ва подго?ви?ме за него! ?? 17 недел? ?лед ?е?де?е?ни?а

Written on 15 Říjen 2008 by


Ти? 3,8-15; ??ка 8,4-15
???но?о или ?еме но??? в ?ебе ?и големи в?зможно??и. ? него е ?к?и?а ин?о?ма?и??а за ??ло?о живо ???во?ение и по п?ин?ип п?извание?о м? е да ??здаде нов живо?, кое?о ?е дава плод. ?наем, ?е за да з??но?о ???гне да ?а??е, ???бва? м? н?колко под?од??и ??ед??ва. ?ад?лжи?елно ???бва да има вода, ко??о в?зб?ди ?ели? п?о?е?, да има ??ани?елни ве?е??ва, да има оп?имална ?емпе?а???а и да има ?л?н?е. ?ко ?а изп?лнени ?ези изи?квани?, з??но?о по?не да ?а??е и по-к??но да дава бога?о плод. ?о ?ова не ??ане без да ?е н?кой по???ди за з??но?о о? кое?о и?ка да взима плод. Т??бва да п?иго?в? по?ва?а, ???бва да полива, ???бва да нап?ави в?и?ко в?зможно, за да з??но?о може да б?де плодо?одно. ?наем ???о, ?е в?и?ки?е з??на н?ма? ???и?е ??лови?, ???и?е ??ед??ва за ?а??ежа. ?инаги зави?и, к?де?о ?е нами?а зем??а и каква е нейна?а мо??ка ви?о?ина. Така знаем, ?е е но?мално да з??но?о п?ина?? по-ве?е плод в низина о?колко?о в планина. ??п?еки н?ма? ?авно??ойно положение, ка?о никой о? на?, ? ???да на земеделе?а, мога? в к?а? да дада? бога? плод.
Така е ???о и ? на?. ? ние б??ме ??здадени ? ?азли?на по?ва, ? ?азли?ни ??лови? за живо? и ?азли?ни дадено??и. ??и?ко зави?и ?по?ед на?а?а зада?а, ?по?ед на?а?а ?л?жба. С???е?о ни можем да ??авним ? по?ва?а, за ко??о гово?и дне?но?о ?вангелие. ???на?а б??а по???а, но не винаги падна?а в подго?вена по?ва. ?едн?ж бе?е ?в??да и не об?або?ена п????, в д??ги? ?л??ай ?а паднали в ???ни или на ?кала?а. ??к?де ??игало малко ???д, а н?к?де по-ве?е, за да ?е ??здаде ??бава по?ва. ?о в?и?ки?е има?а ???а?а в?зможно?? да п?иема? з??но?о и ???на?а по?ва да ??ане плодо?одна.
???но?о е ?ожие?о Слово, ?лово?о кое?о и?ка да б?де п?ие?о и да б?де в??вано. ?ожие?о Слово има гол?ма ?ила. ??п?еки не го веднага п?иемаме, има ?ила да п?еодолее ???дно??и да влезе и да п?ине?е плод в на?е?о ????е. ?ожие?о Слово е ка?о един ог?н, кой?о о?и??ва и кой?о има н?жда да ?е ?азп?о???ан?ва. ?апо?ва в на?е?о ????е и ако го из??ло об?ване, излиза на в?н да запали ?о?а?а около на?. ??о?ок ?е?еми? в?п?еки и?ка?е да ?пи?а да гово?и, ?ожие?о Слово в него не м? да де ми?. ?одобно е ??? ?в. ?авел. ??п?еки не м? бе?е п?и??но, ???бвало да п?ави забележки на ?ези ??и??и?ни, кои?о к?иви?а ?вангелие?о. ? ?ой знае?е, ?е ?амо ??ез ?ова да ?ме п?лни ??? ?ожие?о Слово и да в??ваме, ?амо ??ез ?ова можем да п?ине?ем в живо?а плод.
?ог по?ее з??но?о, но зави?и о? подго?вена по?ва. ??и?ко зави?и о? на?е?о ?е?ение. ?ие н?маме ?акова ?ила да ?и ? подго?вим ?ами, но ???бва да желаем и да полагаме ???д заедно ? ?ог, за да може о? ?кала?а да ??ане ??бава по?ва. ?ог и?ка да по?ее з??но?о, но зави?и о? на? дали и?каме да го п?иемем и да но?им плод. ?ко не вземем и?к?ено ?е?ение, може да ?е ?л??и, ?е ??анем ка?о н?ко? о? по?ви?е, к?де?о з??на?а не може?а да ??баво ?а??а? и за?ади ?ова ?е?ни? живо? излезе нап?азно. ? на ?овека много ?ежко ?е ?ми?а, ако знае, ?е живо?а м? излезе нап?азно. ?ека заедно ? ?ог подго?вим по?ва?а, нека п?иемем з??но?о – ?ожие?о Слово, кое?о ?е н?ждае да има винаги до??а???но вода – зна?и Све?о?о ?и?ание, ??ани?елни ве?е??ва – ?в. Тайн??ва и ?л?н?е?о – п?и????вие на ?ог, за да ?ожие?о Слово в на? може да п??не ко?ени и да даде гол?м плод. Това е гол?ма о?гово?но??! ? ако не ??пеем ???дно ?е об??н?ваме на ?ог, за?о не ?ме ??пели или не ?ме и?кали.


Sphere: Related Content


?з ??м ?овек г?е?ен, го?до???а ми ме об?ва?а. ?омогни, ?о?поди ?? 1 недел? поди? в?здвижение

Written on 27 Září 2008 by


Pycha1 ?о? 4,6-15; ??ка 5,1-11

Човек може да п?ави не?а?а по два на?ина. ?а да може ?або?а?а м? и негова?а заг?ижено?? за д??ги?е да м? п?ине?е ?лава и да п?едаде ?ова, кое?о е п?идобил, без да о?аква не?о в зам?на. ? ?ак?в ?л??ай един??вена?а м? наг?ада е, ?е е зад?лбо?ил о?но?ение?о ?и к?м ?ог и д??ги?е.

? п??во?о по?лание до ?о?ин??ни, ?в. ?авел п?ави забележки за ???на?а го?деливо??, ???на?а заг?ижено?? за ?лава?а. ?и?ли?а, подобно на ?овек ??? ?ве??ки д??,?е ? ???на?а ??и??и?н?ка ?ило?о?и? ве?е ?а до??игнали най-ви?око?о ниво на ??и??и?н??во?о. ?ей??ва?а ?ака, ?е не?а?а да ?а полезни за ??? и да ги п?о?лав??. ?аб?ави?а оба?е, ?е ??и??и?н??во?о не е ?елиги? на ?ило?о?и?е, а ?елиги? на о?но?ени??а. ?аб?ави?а, ?е да?би?е им не ?а ги пол??или за?ади н?какво ?пе?иално изби?ане о? ?ога, а за?ади ?л?жба?а на д??ги?е. Хо?а?а ги гледа?а на ви?о?ина, но ?а? „ви?о?ина“ не ?а ? до??игнали заедно ? ???, а ?ами. ?о?до???а им ?олкова ги за?лепи, ?е ве?е не вижда?а б?а?? и ?е???и, кои?о ?е н?ждае?а о? ???на?а помо?. ?ол??и?а да?би,кои?о не използва?а за благо?о на ближни?е ?и. ?о?ди?? ?овек не може да п?ина?? же??ви за д??ги?е, ако не пе?ели не?о о? ???.

?не?но?о ?вангелие ни п?ена?? п?и ?ени?а?е??ко?о езе?о. ???? влиза в лодка?а на Симон и го моли да о?пл?ва? нав???е и да лов?? ?иба. ?е знаем, колко ???дно е било за ???? да ?ве?и Симон, ?е ???бва да ?в??ли м?ежи?е ?и, но ?азби?аме о? о?гово?а на Симон, ?е не м? ?е и?ка; ка?о ?е ли казва, „какво ?и ?е ми каже? за ?иболова,кога?о аз зна? много по-доб?е ?во??а ?або?а, но ?ом на??о?ва? ?е ?в??л? м?ежи?е, за да ме о??ави? на ?покой??вие.“ ??е?або?и? д?ми?е, но можем и ?ака да ги ??лк?ваме ?ака. ?наем, ?е много ?е??о по ?ак?в на?ин по???пваме и ние. ?о?до???а ни п?е?и, да видим ?овека до на?, кой?о има ???о?о до??ойн??во и ???и?е п?ава ка?о на?. ?о?до???а ни п?е?и да в??ваме пове?е в ?ог и в д??ги?е, о?колко?о в ?ебе ?и. ?о?до???а ни п?е?и да забележим ?овека до на? ка?о да?. ? ?ака г?бим много. ??бим поне ?ова, ?е ?ози ?овек може да ни обога?и. ? обога??ване?о не ??ава ?амо о? книги и ?ило?о?и??а, как?о ми?ле?а н?кои ??и??и?ни в ?о?ин?, а о? о?но?ени??а, о? д??ги? ?овек, о? ?ога. ? на Симон м? ???бва?е ??ок о? ????. Т??бвало да б?де за??амен о? ?во??а го?до??, за да ?азбе?е, кой ??ои до него, кой може да го обога?и, да на?о?и негови? живо?. Симон изведн?ж вижда, ?е ?амо ? ?ове?ки ?или не ??ава ни?о. Ц?ла но? ?е е ???дил и не е ?ловил ни?о. Тогава е п?и??игнал ????, ?ог, и изведн?ж нев?зможно?о ??ава в?зможно. ?а Симон ?ова е бил ?олкова гол?м ?да?, ?е не е мог?л да ???ои на ?вое?о ?л?по дове??ване в ?об??вени?е ?или. ?ада на колене и моли ???? за оп?о?ение. Той заб?ави, ?е ?ами??к не може ни?о. ? ние заб?ав?ме. ?а?ади ?ова пон?кога не п?ина??ме плода, кой?о ???бва да п?ине?ем. ?а?а?а го?до?? и ?лаба в??а, на?а?а ?лаба л?бов к?м ?ог и д??ги?е ,и на?е?о ?лабо о?но?ение п?е?и на?и?? „лов“ да б?де ??пе?ен и бога?. Толкова ?ме за?лепени о? ?во??а м?д?о??, ?ила и ?лава, ?е не забел?зваме ?ога до на?, ?амо г?бим в?еме?о и в?зможно???а да помогнем на д??ги?е около на?. ???ме ??здадени за?ади ?л?жба. ?а?ади помо??а на д??ги?е, за да можем заедно да до??игнем заг?бени? ?ай. ?ко заб?ав?ме ?ова, о?е много ?е ни лип?ва в на?и? живо?.

?ог ??ои винаги до на?. ?ека о??в??лим го?до???а ?и и да го поканим к?м на?и? „лов“. ?ека ?е бо?им ??е?? го?до???а и да ?и п?изнаем, ?е ? на?и?е ?ове?ки ?или можем да нап?авим много малко. ?о?до???а може да б?де много незабележима и ние можем да ? о?к?иваме ?амо ??ез ?илна л?бов к?м ?ог и д??ги?е. ? д??ги?е ?л??аи ?е ни побеждава.


Sphere: Related Content


??еван?ивна ?и??ема на ?в. ?оан ?о?ко

Written on 26 Září 2008 by


??о???а напи?ана о? ?в. ?оан ?о?ко за негова?а в?зпи?а?елна ?и??ема

??еван?ивна ?и??ема на ?в. ?оан ?о?ко.pdf (BG)


?ой?о не ?азби?а ?????а, не ?азби?а блага?а ве?? за ???? Х?и??о? - ?????овден

Written on 13 Září 2008 by


?а?о има к???? на ?ве?а? ?а?о ???бва да има ?к??б? Тези в?п?о?и ?иг??но ?и е задавал в?еки един о? на?.
?а д??на?а ??ка на о?емгоди?ни? ми ?ин ?ео?ги напипва? б??ка, гол?ма колко?о бонбон “л?к?е “. ?а 29 ма?? 1994 година нап?ави?а ?нимка на ко???а , на ко??о ??но ли?е?е ко??но?о об?азование. Спе?но ни п?ие?а в ин??и???а по о??опеди? в ?о?на ?ан?. ???ме много ?аз???оени. След ка?о нап?ави?а ??о?ве?ни?е из?ледвани? ни каза?а, ?е ако б??ка?а п?од?лжава да ?а??е, ???бва веднага да о?идем за ?пе?на опе?а?и?. Това не ?е наложи. ?оле?ме ?е на ?ога ? гол?ма в??а и по?е?ава?ме моли?вена?а г??па за из?еление на болни. ?а 25 ?еп?емв?и 1995 година о?ново нап?ави?ме кон??олна ?нимка. Снимка?а бе?е но?мална - не ?е вижда?е и ?леда о? об?азование?о. ?ека??? ?е заин?е?е??ва ? какво ?ме лек?вали де?е?о. ??гово?и? м?: “С ни?о”. Тогава ?ой попи?а: “?ой го излек?ва?” ? аз изпов?да? : “?о?под!”
? ние но?им ?азли?ни к????ове. ?иво? без к???? не може, понеже ?ак?в живо? ??ава п?азен. Тази и??ина ни е о?к?и?а в ?вангелие?о. Ч?ез к????а ?ме ?па?ени, ??ез него имаме до???п до ?ог и ??ез него можем да ?азбе?ем, колко много ?ог ни оби?а. Сами? ?ог ?лезе на зем??а, за да можем ние да живеем ? него. ?онеже до ?огава, до момен?а п?еди да б?де о??ден и о?веден п?ед ?он?ий?ки? ?ила?, п?еди да б?де же??око би??ван и ?м???вен да ?и но?и к????а, п?еди да б?де ?азп?на?, да ?м?е и да в?зк???не на ??е?и? ден, ние, ?ове?ки? ?од, б??ме в много ло?о ????о?ние. ???а?ме ?е на ?ам, на ?ам, недоволни как?о из?аил??ни?е в п???ин??а, на кои?о по??о?нно не?о лип?ва?е. ?о??о?нно ?е оглежда?а в ?гипе?, м???о?о на ???но?о ?об??во, ка?о к?м м???о на ?па?ение?о. ?ог п?а?а о??овни змии, за да о??ана? ?амо ?ези, кои?о ?е пов??ва?, кои?о ?е погледна? ?имвола на ?па?ение?о - зми? в???? кол. ??????? о?и??ва на?и? егоиз?м, на?е?о недовол??во, на?и?е г?е?ове и ни ??и на и??ин?ка л?бов. ?ока?о ?овек?? не но?и к????а, дока?о не го п?иеме, негови? живо? е в опа?но?? да б?де п?азен, ???ден о? големи? егоиз?м и го?деливо??, ? кои?о ?е бо?и в?еки ?овек. ???? дойде да ни на??и на живо?. ?а живо? п?лен ? ?опло?а, вода, ко??о овлажни ???а?а ни п???ин?, ?ве?лина, ?адо??, ?а??ие и л?бов. ?о ?ова не може да ??ане без к????а. ?онеже ?амо ??ез же??ока?а ?м??? на ???? Х?и??о? ?о?а?а п?идоби?а ?ожие?о ?инов??во, живо?, ?ве?лина, ?а??ие ???о и по в?еме на ?ози ?в??. Човек живее? в егоизма, никога не е ?а??лив. Ща??лив ??ава, кога?о запо?не да дава, да ?е же??ва, кога?о ?е пла?е о? болка?а, как?о жена?а на болно?о мом?е. Само ?огава ?в??до?о ????е омеква, ?амо ?огава ??ава о? ???дено - ?опло. Само ??ез к????а и же??ви?е ни може да б?де п?оменен ?ве?а около на?. Това не е никак?в ?адиз?м, а л?бов. ?онеже л?бов?а но?и к????а и ?ам, к?де?о в?и?ки ми?л??, ?е е л?до??. ? много доб?е знаем, ?е за?ади ?овек, кой?о оби?аме, ?ме го?ови да подне?ем много ???адани?, много болки. ? ?ова е на?ин на п?иемане на на?и? к????. ??????? винаги изи?ква ?ми??л. ?на?е ?амо ?е изм??ваме, а ?ова н?ма ?ми??л. Ч?ез к????а на ???? Х?и??о? б??ме ?па?ени и ние можем ??ез ?вои?е к????ове да помогнем да ?па?им д??ги ?о?а около на?. ?е за?ади ?ова, ?е ?ме доб?и ?о?а, за?ади л?бов?а ни. ??????? има ?ми??л ?амо в л?бов?а. Само за?ади л?бов?а б??ме обога?ени и за?ади не? може?е ???? Х?и??о? да ”понизи Себе Си, ка?о п?ие об?аз на ?аб и ?е ?подоби на ?ове?и; и по вид ?е оказа ка?о ?овек, ?ми?и Себе Си, бидейки по?л??ен до?и до ?м???, и ?о ?м??? к????на. ?а?ова и ?ог ?о ви?око в?здигна и ?? даде име, кое?о е по-го?е о? в??ко име, ?а в име?о на ?и???а да п?еклони колене в?и?ко небе?но, земно и подземно,и в?еки език да изпов?да, ?е ?и??? Х?и??о? е ?о?под, за ?лава на ?ога ???а.” (Флп 2,6-11)
Това е п??? за на?. ?ека излезем о? ?ебе ?и, да по??оим за малко на ?олго?а и ?лед ?ова да ???гнем и ???о как?о ???? Х?и??о?, да запо?нем да п?идаваме ?ми??л на на?и?е к????ове. ?онеже ??ез на?и? к???? и ??ез на?и?е же??ви можем да помогнем на ?ог да ?па?и б?а?? и ?е???и около на?.


Sphere: Related Content


Ty, Pane, který vedeš ?lov?ka - 21 ned?le v mezidobí (A)

Written on 13 Září 2008 by


Iz 23,19-23; ?ím 11,33-36; Mt 16,13-20
Kam v život? jít? Co d?lat? Co ode mne cht?jí druzí a kde je moje místo v život?? T?mito otázkami jsme se mnohokrát zabývali ve svém život?. Jist? budeme souhlasit s tím, že nás stejn? jako Ježíše, i nás zajímá, za koho nás pokládají druzí lidé i blízcí lidé okolo nás. Víme moc dob?e, že druzí lidé ?asto nevidí detaily v našem život? a proto náš život interpretují různ?. N?kdy nás můžou posuzovat velmi tvrd? a nás může zra?ovat, že nás nepochopili, že p?ekrucují motivy našeho jednání apod. I Ježíše považovali za pouhého proroka a vůbec jim nedošlo, že by to mohl být Mesiáš, tedy jejich osobní spasitel. Vid?li jeho skutky, ale jejich zrak byl zastín?n, takže nepoznali svého spasitele. Pro?? Dívali se totiž p?íliš lidsky, tedy pouhým „co z toho budu mít já“, nebo „vždyť je to jenom ?lov?k“, „Bůh by p?ece nesestoupil do slabého a h?íšného ?lov?ka“ apod. I my si můžeme jeho spásu, jeho smrt na k?íži i zmrtvýchvstaní vysv?tlit různ?. Můžeme si ho vysv?tlit tak, že po té náš Pán už má pouze malou šanci zasáhnout naše srdce, prom?nit jej a p?ivést nás ke spáse, tedy k sob?. To se nám stane, pokud budeme na Ježíše pohlížet p?íliš lidsky. Avšak evangelium nám dává ješt? druhý pohled. Pohled ?lov?ka, který žije blízko svého Pána a snaží se jej poznávat. Pohled Petra, který zasažen Duchem svatým vyznává: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Víme, že vid?t v?ci takto hluboce, vyžaduje velmi silnou víru a hlavn? vztah k našemu Pánu. Protože pouze tehdy se může náš život prom?nit a naše láska k Bohu a k druhým zesílit, když nahlédneme a p?ijmeme Ježíše jako svého Mesiáše a Syna živého Boha. Tedy když se Bůh stane v našem život? jedni?kou. Tehdy se totiž p?estaneme zajímat o to, co po nás cht?jí nebo za koho nás považují druzí, ale za?neme se zajímat o to, co po nás chce Bůh, tedy po?átek a smysl našeho života. Vždyť on nám dal život a sám ví nejlépe, co je pro nás dobré. Petr toto pochopil a p?ijal poslání, stejn? jako toto prožíval i Eljakim v prvním ?tení, kterého Bůh povolává na místo Šebna, který špatn? spravoval Bohem darované dary a z toho vyplývající moc. Každý ?lov?k totiž pouze v Bohu může najít správnou cestu svého života! Pouze v n?m může najít to, co má vykonávat! Když to nehledáme a když náš život i naše skutky nebudou v souladu s vůlí milujícího Pána, p?i nejmenším si velmi mnoho zkomplikujeme svůj život, pokud nepromarníme nám v?novaný ?as a tak p?ijdeme o to nejcenn?jší, tedy spásu naší duše. Bůh nám dal dary, které máme využít pro dobro ostatních a práv? v t?chto darech se skrývá naše št?stí a také to, jakou p?edstavu o našem život? má Pán. P?edstavy druhých nás totiž mohou vážn? pok?ivit, mohou nás p?ivést nascestí. Kdežto p?edstava našeho Pána o nás, nás p?ivádí ke št?stí. Pokud jsme ješt? nenalezli svoje životní št?stí, je t?eba zm?nit svůj život. Ne život druhých, ale svůj vlastní život. Musíme využít a rozvíjet své dary, být za n? opravdov? vd??ní a s jejich pomocí u?init druhé šťastnými, abychom se mohli šťastnými stát my. Každý jsme totiž dostali velké množství darů, jenom si jich ne vždy dostate?n? považujeme. ?asto hledáme št?stí jinde, než se nachází, protože nejsme spokojeni sami se sebou, tedy spíše s tím, za koho nás pokládají druzí. V takovém p?ípad? je t?eba vystoupit na Pánovu cestu, p?iznat si, že On musí být a je jedni?kou našeho života, protože opravdu nezáleží, kolik nám toho dal do vínku, tedy kolik nám dal darů. Vždyť On má s námi svůj zám?r a chce abychom byli p?ínosem pro druhé. A p?ínosem pro druhé budeme pouze tehdy, pokud poznáme zám?r svého Pána a s dův?rou se vydáme po Jeho cest?. Je t?eba se dotknout lásky Boha, otev?ít své srdce a p?ožít tento silný vztah, abychom mohli podobn? jako sv. Pavel, po nes?etných zkouškách své víry a lásky zvolal: „O jak bezedná je Boží št?drost, moudrost i poznání!“ P?estože mu n?kdy nerozumím, protože jeho rozhodnutí jsou neproniknutelná a jeho způsoby jednání neprobádatelné, vím, že od n?ho závisí všechno, skrze n?ho se toto všechno d?je a pro n?ho se to d?je. Za to mu vzdávejme díky i my. Protože pouze tehdy poznáme a naplníme poslání, které nám Pán sv??il.


Sphere: Related Content


« Předchozí stránkaDalší stránka »